Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do konferencji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program konferencji

WOJNA I UNIWERSYTET
(25 listopada 2022)

9. 00 – 9. 30

przywitanie uczestników konferencji

Prodziekan prof. naukowych i internacjonalizacji dr hab. Dorota Pietrzyk- Reeves, prof. UJ
Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski
Organizatorki konferencji dr hab. Alicja Nowak, prof. UJ (Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich) oraz dr hab. Kinga Anna Gajda (Instytut Studiów Europejskich)

 

wykład wprowadzający

Юрій Щербак / Juriy Shcherbak (honorowy doktor Kijowskiego Narodowego Medycznego Uniwersytetu im. O. Bohomolca, były Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w USA, Kanadzie, Meksyku i Izraelu, pisarz) Українські університети під час війни (Ukraiński uniwersytet podczas wojny).

9. 30 – 12. 00

Sytuacja uniwersytetów i aktywność akademickiego wolontariatu w Ukrainie
(prezentacja problemu przez władze rektorskie i referaty)

Марія Зубрицька / Mariia Zubrytska – prorektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki w kadencji 1999 - 2019, doradca rektora LNU

Олег Турій / Oleh Turiy – prorektor ds. współpracy Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie

Тетяна Нагорняк / Tetyana Nagornyak – prorektor Donieckiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Stusa w Winnicy

Юрій Манілов / Juriy Manilov – Ukraińska Akademia Leaderów

Ігор Ісіченко Архієп. / Ihor Isichenko Abp. (Charkowski Uniwersytet im. W. Karazina; Uniwersytet Kijowsko-Mohylańska Akademia), Харківський університет під російським вогнем (Uniwersytet Charkowski pod rosyjskim ostrzałem).

Анатолій Сєріков / Anatoliy Sierikov (Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina”, Kijów), Київський Університет «Україна» в умовах розв’язаної росією агресії (Kijowski Uniwersytet „Ukraina” w warunkach rosyjskiej agresji).

Michael Moser (Uniwersytet w Wiedniu) Історія української мови в тимчасово окупованих територіях (Historia języka ukraińskiego na tymczasowo okupowanych terytoriach).

Dyskusja, moderator: Tetyana Nagornyak

przerwa kawowa 12. 00 – 12. 30

12. 30.– 14. 00.

Akademickie ośrodki na świecie wobec problemu agresji rosyjskiej w Ukrainie

Микола Журба / Mykola Zhurba (Ługański Regionalny Instytut Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego, Visiting Scholar in University of Manitoba) International educational project in the conditions of war: communication, social responsibility and suport (Międzynarodowy projekt edukacyjny w warunkach wojny: komunikacja, odpowiedzialność społeczna i wsparcie).

Любов Дабло / Liubov Dablo (współpracownik Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego), Українська академічна еміграція як наслідок російсько-української війни: європейський контекст (Ukraińska akademicka emigracja jako rezultat wojny rosyjsko-ukraińskiej: kontekst europejski).

Michał Wawrzonek (Ignatianum, Kraków) Aktorzy pola polskiej historiografii dziejów relacji polsko-ukraińskich wobec wyzwań polityki pamięci po 2015 roku. Przypadek komemoracji bł. biskupa Hryhorija Chomyszyna.

Dyskusja na temat zjawiska rusofili w zachodnim środowisku akademickim: prezentacja problemu i moderowanie Taras Kuzio (UK Henry Jackson Society Tink tank, Uniwersytet Kijowsko-Mohylańska Akademia).

przerwa obiadowa 14. 00 – 15. 15

15. 15 – 16. 30

Тетяна Ярошовець / Tetiana Jaroshovets (Państwowy Uniwersytet Telekomunikacyjny, m. Kijów) Університетські альянси як інноваційна складова у світовій глобалізаційній системі освіти: реалії та перспективи (Konsorcja uniwersyteckie jako innowacyjny element zglobalizowanego systemu edukacji: realia i perspektywy).

Олена Донець / Olena Donets (Biblioteka im. W. Wernadskiego, Kijów; Politechnika Krakowska), Андрій Будник / Andriy Budnyk (Narodowy Związek Artystów Ukrainy) Проект «творчий опір» у Польщі (Projekt „kreatywny opór” w Polsce).

Mateusz Kamionka (gościnny wykładowca w UJ) Aktywność lokalna akademików w obliczu wojny na przykładzie nieformalnego ruchu "Olkusz Pomaga Ukrainie” – zaangażowanie środowiska uniwersyteckiego w wolontariat (case study).

Валентин Кондратюк / Valentyn Kondratiuk (doktorant, dyrektor Muzeum Fundacji Akademika Petra Tronki) Порятунок музейних цінностей у контексті українсько-польської співпраці (Ratowanie muzealnych zbiorów w kontekście współpracy ukraińsko-polskiej).

16. 30.
Reportaż z Charkowa fotografa Vadyma Bielikovа - prezentuje Anatoliy Sierikov

16. 45. – 18. 30.

Problemy szkolnictwa i oświaty - panel uczestników programu Innowacyjny Uniwersytet na
WSMIP UJ

Анна Осмоловська / Anna Osmolovska (Doniecki Narodowy Uniwersytet im. W. Stusa), Роль Університету в просуванні іміджу України в світі (Rola Uniwersytetu w promocji image Ukrainy w świecie).

Марина Шкуропат / Maryna Shkuropat (Horliwski Instytut Języków Obcych), Горлівський інститут іноземних мов: перспективи трансформаці (Horliwski Instytut Języków Obcych: perspektywy transformacji).

Ольга Чернишова / Olha Chernyshova (Doniecki Narodowy Uniwersytet Medyczny), Двічі переміщений Донецький медичний університет: очікування і реалії (Dwukrotnie przemieszczony Doniecki Uniwersytet Medyczny: oczekiwania i realia).

Ірина Гловюк / Iryna Hloviuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych) Правова освіта і війна (Oświata prawna a wojna).

Ганна Музиченко / Hanna Muzychenko (Południowoukraiński narodowy uniwersytet pedagogiczny im. K. Dmytrowycza Uszynśkoho) Сприяння інтеграції ВПО в приймаючі громади: досвід Університету Ушинського (Pomoc w integracji wewnętrznie przemieszczonych osób w goszczących społecznościach: doświadczenia Uniwersytetu Uszynśkoho).

Наталія Авшенюк / Nataliia Avsheniuk (Narodowa Agencja Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego) Особливості забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах воєнного стану (Problematyka zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego w Ukrainie w warunkach stanu wojennego).

Тетяна Білоус / Tetiana Bilous (Bukowyński Państwowy Uniwersytet Medyczny) Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги в умовах воєнного стану: проблеми та можливості (Realizacja projektów międzynarodowej pomocy technicznej w warunkach stanu wojennego: problemy i perspektywy).

Ульяна Садова / Uliana Sadova (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) «Львівська політехніка» для фронту і тилу: нові виклики і ролі (Lwowska politechnika dla frontu i zaplecza: nowe wyzwania i role).

Олена Денисюк / Olena Denysiuk (Państwowy Uniwersytet Politechnika Żytomierska) Житомирська політехніка: виклики в умовах війни (Politechnika Żytomierska: wyzwania w warunkach wojny).

Олена Тупахіна / Olena Tupachina (Zaporoski Uniwersytet Narodowy) Війна і мир: гуманістична місія університету в умовах збройної агресії (Wojna i pokój: humanistyczna misja uniwersytetu w warunkach agresji zbrojnej).

Цибуляк Наталя / Nataliia Cybuliak (Bierdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny) Чи можлива наука в умовах війни? Рефлексія Бердянського державного педагогічного університету (Czy możliwa jest nauka w warunkach wojny? Refleksja Bierdiańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego).

Rafał Kęsek (Uniwersytet Jagielloński), Sytuacja oświaty w Ukrainie po 24 lutego 2022.

Kinga Anna Gajda, Marcin Galent (Uniwersytet Jagielloński) Misja uniwersytetu w czasie kryzysu.

Alicja Nowak (Uniwersytet Jagielloński) Ukrainoznawstwo / Studia Polsko-Ukraińskie – problemy jednostki i wojna w Ukrainie.

Olga Kich-Masłej (Uniwersytet Jagielloński) Polskie środowiska akademickie i naukowe wobec wojny w Ukrainie.

Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński) Uniwersytety w Charkowie i Lwowie w czasie 1 wojny światowej i dziś – analogie.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wystawa prac fotograficznych Nikity Daleckiego (ZSPU UJ) pt. Charków czasów wojny (luty-czerwiec 2022) – hol na parterze Reymonta 4 i IV piętro ZSPU.
Wystawa naszywek wojennych z kolekcji dr Mateusza Kamionki (IV piętro, gabloty ZSPU UJ).
Wystawa prac fotograficznych Mykyty Krawczenki pt. Odbudowa Irpinia (w dniu konferencji sala 001).

PARTNERZY KONFERENCJI
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Centrum Projektów Społecznych.
Związek Ukraińców w Polsce.
Zjednoczenie Łemków w Polsce.
Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu.
Związek Harcerstwa w Rzeczypospolitej.
Niezależne Centrum Medialne w Europie.
Kolegium Europy Wschodniej.

WSPARCIE EKSPERCKIE
Kateryna Ivashchenko-Stadnik (Team Lead& Senior Researcher Centre for Sustainable Peace and Democratic Development (SeeD) Kyiv).

KOMITET ORGANIZACYJNY
Alicja Nowak
Kinga Anna Gajda
Denys Pilipowicz
Olga Kich-Masłej

Konferencja jest finansowana z grantu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza UJ.

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji