Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Haliny Czuby

Monografie

 • Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи, Київ - Львів 2011
 • (współudział w opracowaniu): Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України: Каталог. Т. 1: ХІ - XVI ст., Львів 2007

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Навчання за кордоном як нова соціокультурна реальність, „Культурологічна Думка" 2015, nr 8, s. 174-179
 • „Учительне Євангеліє" 1616 року в контексті мовної програми Мелетія Смотрицького, „Київська академія" 11, 2013, s. 11-23
 • Формування граматичної компетенції при вивченні близькоспорідненої мови (на прикладі викладання української мови у польськомовній аудиторії), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych V, 2010, s. 228-236
 • Протестантська гомілетика та розвиток українського церковного проповідництва у кінці XVI - першій половині XVII ст., „Київська академія" 7, 2009, s. 109-120
 • "Учительне Євангеліє" Мелетія Смотрицького як спроба текстової кодифікації графіко-орфографічної системи "простої мови, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN", LII, 2007, s. 25-34
 • Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип, „Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології", вип. 2, 2007, s. 5-38
 • "Учительне Євангеліє" 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури, „Київська академія", 2-3, 2006, s. 5-14
 • Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины XVI века, "Славяноведение" 2, 2002, s. 82-96

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI-XVII ст., [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, A. Gronek, A.Z. Nowak (red.), Kraków 2016
 • Міжмовна омонімія як джерело помилок при вивченні української мови студентами-поляками, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів, 2015, c. 90-97
 • Руський проповідницький дискурс другої половини XVI - першої половини XVII ст., [w:] Мовні обрії. Збірник пам'яті Левка Полюги, red. О. Сімович, Львів 2013, s. 189-203
 • Український студент у Європі: нова поява на сценi, [w:] Четверта міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», збірник матеріалів, red. І. Ключковська, Львів 2013, s. 125-130
 • Українознавчі студії в Ягеллонському університеті, [w:] Українська мова у світі. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, red. О. Палінська, Львів 2012, s. 307-310
 • Ukraińskie rękopismienne ewangeliarze kaznodziejskie: dynamika bytowania, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, red. A. Naumow, vol. VI, Kraków 2011, s. 163-176
 • Державний сертифікаційний екзамен з мови для іноземців: досвід Польщі, [w:] Tеорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 5, 2010, s. 156-166
 • Жанрово-стилістичні визначники руської проповіді другої половини XVI - першої половини XVII ст., [w:] Język, kultura mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 47-59
 • Розвиток денотативного та конотативного значення лексем Європа, європейський в сучасній українській мові,  [w:] Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6: Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Tarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2008, s. 85-94
 • Вплив міжмовного трансферу на процес засвоєння української мови студентами-поляками, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 2, Львів 2007, s 140-147
 • Переклади Святого Письма і становлення мовнолітературного стандарту другої половини XVI - першої половини XVII ст. (вибрана проблематика) [w:] Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство, кн. 5, Київ 2007, s. 344-355
 • Флексійні помилки при вивченні української мови студентами-поляками, причини їх виникнення та шляхи подолання, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип.1, Львів 2006, s. 140-147
 • Польсько-українські контакти у розвитку української біблістики другої половини XVI - початку XVII ст., [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie [„Studia Politologiczne" 2], Olsztyn 2006, s. 261-270
 • Стан та перспективи дослідження української літературної мови середнього періоду, [w:] Ucrainica II: současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. čast. Sborník članků. 3.Olomoucké sympozium ukrajinistů. 24.-26. srpna 2006, Olomouc 2006, s. 79-87
 • Багатоактні дієслова в системі родів дієслівної дії в українській мові, [w:] Rozprawy Slawistyczne, t. 20: Ze studiów nad gramatką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, red. F. Czyżewski, S. Gala, Lublin 2006, s. 71-77
 • Семантическая структура глаголов движения в украинском и русском языках, [w:] Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, red. P. Czerwiński H. Fontański, Katowice 2005, s. 102-110
 • Средства выражения мультипликативного значения в украинском языке (в сравнении с руським), [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, red. P. Czerwiński H. Fontański, Katowice 2004, s. 174-183
 • Традиція і новаторство в учительних Євангеліях другої половини XVI - XVII ст., [w:] Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt i in., Szczecin 2004, s. 263-269
 • Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy Kaznodziejskich drugiej połowy XVI - XVII wieku (w zestawieniu z „Postyllą" Mikołaja Reja), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 375-383
 • Зі студій над українськими учительними Євангеліями другої половини XVI - XVII  ст. (Генеза та особливості стилістичної організації текстів проповідей), [w:] До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, Київ - Львів 2004, s. 59-79
 • Geografia rozprzestrzeniania się ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy kaznodziejskich drugiej połowy XVI- VII wieku, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice, red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 283-292
 • Czy przejdzie wielbłąd przez ucho igielne albo o tłumaczeniu jednego urywku Pisma Świętego w ukraińskich tekstach średniowiecznych, [w:] Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, red. P. Czerwiński, Katowice 2003, s. 224-231
 • Структурно-стилістичні особливості Учительних Євангелій другої половини XVI — XVII ст. [w:] Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, вип. 10, Житомир 2003, s.141-149
 • Учительні Євангелія другої половини XVI — першої половини XVII ст. в історії українського проповідництва, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003, s. 61-76
 • Дистрибутивні дієслова з префіксом по - в українській мові в порівнянні з російською та польською, [w:] Wschód-Zachód: Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium, red. M. Rycielska i G. Lisowska, Słupsk 2002, s. 181-185
 • До проблеми двомовності в Україні кінця XVI — початку XVII ст., [w:] Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. Z. Abramowicz, Białystok 2002, s. 61-65
  Покрайні записи на сторінках рукописних Учительних Євангелій XVI-XVII ст., [w:] Східні слов'яни: Мова. Історія. Культура, вип. 4, Ніжин 2002, s. 73-77
 • Українська мова кінця ХХ ст., [w:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku : język — tradycja — kultura, red. E. Tokarz, Katowice 2001, s. 209-214
 • Мовні засоби впливу на читача в українських Учительних Євангеліях кінця XVI ст., [w:] Християнство й українська мова. Матеріали наукової конференції, Київ 5-6 жовтня 2000 р., Львів 2000, s. 449-454
 • Учительні Євангелія другої половини ХVI — XVII ст. у розвитку української літературної мови, [w:] Біблія і культура, вип. 1, Чернівці 2000, s. 183-186
 • Ukraińska proza kaznodziejska w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 257-264

Recenzje wydawnicze

 • О. Антонів, О.  Туркевич, Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2), Львів 2013
 • I. Mytnik, I. Kononenko, E. Wasiak, Polsko-ukraiński słownik tematyczny, Warszawa 2008

Recenzje

 • D. Pilipowicz, Rozmowa o duchownym świecie: Hryhorij Skoworoda. Filozofia - Teologia - Mistyka, Kraków 2010, "Київська Академія" 9, 2011, s. 129-131
 • A.Z. Nowak, Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne pismiennictwo żałobne XVII wieku, Kraków 2008, „Київська академія", 8, 2010, s. 154-158
 • T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów - obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI - polowy XVII stulecia), Kraków 2008, „Київська академія", 8, 2010, s. 151-154
 • M. Melnyk, Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005, „Київська академія", 4, 2007, s. 202-203
 • Євсевієве Євангеліє 1283 року. Наукове видання. Пам'ятки української мови ХІІІ ст., Серія канонічної літератури, red. В. Німчук, Київ 2001, "Українська мова" 2, 2002, s. 106-108