Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Od roku akademickiego 2014/2015 wszyscy studenci Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich zobowiązani są do przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej).

Aktualne zarządzenie rektora UJ w sprawie archiwizowania prac dyplomowych

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 r. w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Wymogi niezbędne do dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej

 • Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów) oraz o zaliczeniu szkolenia BHP
 • Przesłanie drogą mailową do sekretariatu Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, następujących danych dotyczących pracy (po akceptacji promotora):
  • Tytuł pracy
  • Imię i nazwisko autora pracy
  • Dane promotora
  • Dane recenzenta
 • Wprowadzenie pracy do systemu AP ap.uj.edu.pl (do ostatecznej akceptacji przez promotora) należy dokonać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie przynajmniej 10 dni przed terminem obrony (ale nie później niż do 30 września)

 

ZintegrUJ

Osoby zapisane na kurs ZintegrUJ, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, zobowiązane są do dostarczenia Oświadczenia dot. wypełnienia wszystkich obowiązków względem Projektu ZintegrUJ do Dziekanatu/Sekretariatu. 
PLIK OŚWIADCZENIA:
 1. Uzupełnić dokument swoimi danymi – wpisać bieżący rok akademicki.
 2. Podpisać w biurze Zintegruj
 3. Dostarczyć do Sekretariatu dokument podpisany przez pracownika Biura Projektu ZintegrUJ. 
Dodatkowe informacje:
 1. Oświadczenie dot. wypełnienia obowiązków względem Projektu ZintegrUJ dot. wszystkich osób, które są zapisane w systemie USOS na kursy ZintegrUJ (niezależnie od wyniku kursu i osiągniętej frekwencji; dotyczy także osób, które nigdy nie pojawiły się na zajęciach).  
 2. Oświadczenie nie jest podpisywane osobom, które nie są zapisane na kursy ZintegrUJ w systemie USOS.
 3. W przypadku uczestnictwa w kursie językowym i pozajęzykowym należy umówić się na jedną wizytę. Od Pracownika zajmującego się drugim rodzajem szkoleń należy przed wizytą pozyskać potwierdzenie mailowe o wypełnieniu wszystkich obowiązków.
 4. Jeśli nie mogą Państwo przyjść osobiście, mogą Państwo upoważnić wybraną osobę. Upoważnienie może być w formie e-mailowej – wysłane z adresu w domenie uj.edu.pl (bez załączników, treść upoważnienia w wiadomości) lub w formie tradycyjnej – z własnoręcznym podpisem (oryginał przyniesiony na dyżur przez osobę upoważnioną).
 5. Prosimy nie umawiać się na dyżur w celu odebrania podpisu na Oświadczeniu bez wyznaczonego terminu egzaminu dyplomowego.
 6. Prosimy nie przychodzić po odbiór Oświadczenia poza umówioną wizytą. Przyjście poza oficjalnymi terminami dyżurów lub bez ustaleń, będzie skutkować brakiem przyjęcia Studenta.
 7. W razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Podstawa prawna:

Wymagania dotyczące formatowania pracy

 • Marginesy:
  • lewy - 3,5
  • prawy, górny i dolny - 2,5
 • Czcionka: Times New Roman, 12 pkt
 • Interlinia: 1,5
 • Przypisy: system klasyczny lub system harvardzki (jednolity w całej pracy)

 

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • W trakcie egzaminu dyplomowego komisja egzaminacyjna zadaje trzy pytania:
  • Pierwsze pytanie dotyczy zagadnień poruszanych w przedstawionej pracy dyplomowej.  
  • Drugie pytanie jest losowane z listy pytań ogólnych. 
  • Trzecie pytanie jest losowane z listy pytań dla ścieżki polskiej lub ukraińskiej w zależności od trybu studiów wybranych przez studenta.
 • Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - licencjackiego i magisterskiego

Zamknięcie kont bibliotecznych

Przypominamy o konieczności zamknięcia kont bibliotecznych. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (12 663 27 88)  lub mailowy (bibliotekawsmip@uj.edu.pl).

W treści e-maila prosimy o podanie:

 • Imienia oraz nazwiska
 • Kierunku studiów
 • Numeru legitymacji (pod kodem kreskowym).
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie rektora w sprawie archiwizowania prac
docx
Seminarium zasady dla studentów ZSPU- SUM
pdf
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
pdf
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020
doc
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - licencjackiego i magisterskiego
pdf
Instrukcja obsługi Archiwum Prac - ap.uj.edu.pl