Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje prof. dr. hab. Włodzimierza Mokrego

Monografie

 • Co Moskwa proponuje Ukrainie i Europie? : od spustoszenia Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego 1169 roku do aneksji i okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska, Kraków 2018
 • Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w liście “Orientale lumen” Świętego Jana Pawła II, Kraków 2014
 • Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku, Kraków 2006
 • Apostolskie Słowo Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku, Kraków 2002
 • Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców, Kraków 2001
 • Ukraina Wasyla Stefanyka, Kraków 2001
 • "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków 1997
 • Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII wieku, Kraków 1996
 • Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz, Kraków 1996
 • Церква в житті українців, Львів-Краків-Париж 1993

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Językowe, religijne, ekonomiczne i militarne środki ekspansji państwa moskiewskiego na ukrainę : od zniszczenia Kijowa przez Andrzeja Bogulubskiego poprzez wojnę cara Piotra I z hetmanem Mazepą do rosyjskiej okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska, "Studia Politologica Ucraino-Polona" 2016, t. 6, s. 43–60
 • Współczesne stosunki polsko-ukraińskie widziane przez pryzmat “Ogniem i Mieczem” H. Sienkiewicza w adaptacji filmowej Jerzego Hoffmana, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2010, t. 11-12, s. 133–143
 • Elity polskie o wolności i niezależności Ukrainy : od polskiego do ukraińskiego Sierpnia, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2010, t. 11-12, s. 65–114
 • Duchowe podniesienie Ukrainy : apostolska pielgrzymka Jana Pawła II do Kijowa i Lwowa : Chrystus - “Drogą, Prawdą i Życiem” (J. 14, 6), "Między Sąsiadami" 2001, nr 10-11, s. 5–40
 • Od cerkwi do kościoła, "Horyzonty Krakowskie" 2000, t. 11-12, s. 51–55
 • Ekumenizm początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, "Horyzonty Krakowskie" 2000, t. 11-12, s. 1–3
 • Krakowskie słowo Wasyla Stefanyka o Ukrainie, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1998, t. 7-8, s. 91–124
 • Krzyż: zwycięskie drzewo życia, "Horyzonty Krakowskie" 1998, nr 7-8, s. 3–17
 • Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI-XX wieku, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 221–234
 • Jubileusz wybitnych ukrainistów krakowskich Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego, "Między Sąsiadami" 1997, nr 7, s. 84–85
 • Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 287–292
 • Unia w procesie syntezy kultury bizantyńsko-ukraińskiej i łacińsko-polskiej, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 69–76

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Rola poety i zadania literatur narodowych w rozumieniu ukraińskich i rosyjskich pisarzy dwujęzycznego dzieciństwa epoki romantyzmu, [w:] Rosyjskie dzieciństwo, red. K. Duda, A. Dudek, Kraków 2015
 • Carskie, sowieckie i postsowieckie sposoby rusyfikacji języka i kultury ukraińskiej, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015
 • Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI-XV w., [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014
 • Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cyryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan : rozważania historyczno-kulturowe, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku : historia - religia - kultura - polityka, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012
 • “За біль біліша” Україна Василя Стуса, [w:] ...Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy, Kraków 2011
 • Ruś-Ukraina w wykładach Tadeusza Stanisława Grabowskiego : “Rosja jako ”opiekunka“ Słowian”, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe: w dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, red. D. Piwowarska, E. Korpała-Kirszak, Kraków 2010
 • Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010
 • Integracja sztuk w bizantyńsko-ukraińskiej liturgii Słowa, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008
 • Aleksander Hercen wobec kulturalnego odrodzenia Ukrainy i jej dążeń niepodległościowych do roku 1863, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi, red. K. Duda, vol. 2, Kraków 2008
 • Dzieje narodu i państwa ukraińskiego we współczesnej historiografii, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007
 • Polacy i Ukraińcy, [w:] II Krakowskie Spotkanie Ekumeniczne “Abyśmy byli jedno” : Kraków, 1-2 czerwca 2002 r., red. Ł. Kamykowski, K. Rabsztyn, M. Winiarska, Kraków 2004
 • Dzieje, problemy i perspektywy rozwoju literaturoznawstwa ukraińskiego, [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek, Kraków 2004
 • Wątek ukraiński w życiu i badaniach naukowych J. Janowa, W. Jakubowskiego i R. Łużnego oraz ich poprzedników, nauczycieli i współpracowników w Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003
 • Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy XX wieku, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002
 • Poetycka, malarska i muzyczna wrażliwość Tarasa Szewczenki (w oparciu o rosyjskojęzyczną spuściznę poety-malarza), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich : księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, J. Kapuścik, Kraków 2002
 • Problem funkcjonowania cerkwi na Ukrainie w latach 1991-2001, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002
 • “I znów z grobu zajaśniało nam cudowne Słońce prawdy” Ukraińska Jutrznia Wielkanocna, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001
 • Obraz Przenajświętszej Bogarodzicy jako Matki Miłosierdzia w życiu duchowym Ukrainy XI-XX w. i w papieskich posłaniach Jana Pawła II do Ukraińców, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001
 • Krzyż w życiu duchowym Ukraińców XI-XX wieku, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001
 • Idea świętych Cyryla i Metodego w dziele kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu i w encyklice “Slavorum Apostoli” Jana Pawła II, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000
 • Idea świętych Cyryla i Metodego w dziele kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu i w encyklice “Slavorum Apostoli” Jana Pawła II, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000
 • Kraków miejscem współistnienia kultury Zachodu i Wschodu, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000
 • Hryhorija Skorowody rozumienie Chrystusa jako idealnego - “prawdziwego człowieka”, [w:] Słowianie wschodni : duchowość, mentalność, kultura : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków 1997
 • Dialog Ukrainy z zachodem, [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów :  sympozjum w Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997
 • Inspiracje antyczne w dziele Tarasa Szewczenki, [w:] Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. R. Łużny, Z. Niedziela, Wrocław 1992