Przejdź do głównej treści

NAJNOWSZE PUBLIKACJE


Katastrofa w Czarnobylu.
Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku


Czytelnia towarzystwa "Proswita" w Wierzbicy (1884-1939)


Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne


ZONA. Opowieść o radioaktywnym świecie


Chernobyl Liquidators. The Unknown Story: With the Testimony of the President of Latvia


Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej


O Miejsce książki w historii sztuki


Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie


Priesthood in the Teachings for the Clergy

Ukraińska Geopolityka. Wybór tekstów źródłowych.


Nomen mortui. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy


Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej.


Addressing Security Risks at the Ukrainian Border Through Best Practices on Good Governance.


Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej


RUŚ ORIENTALNA. Państwo kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych


Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka


OPUSZCZONE DZIEDZICTWO. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej


Ім'я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці


O miejsce książki w historii sztuki


Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego


Obraz rodziny w ukrainskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu


Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy.


Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX


Wokół ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym

 
 
 

 

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Monografie:

Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, Kraków 2015. 

Wokół Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym, Warszawa 2009.

Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Kraków 2007.

Redakcje:

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, Kraków 2019.

Nic nad oryginał. Księga ku czci Barbary Tondos i Jerzego Tura, red. A. Gronek, J. Daranowska-Łukaszewska, Kraków-Rzeszów 2019.

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, t. 2, red. A. Gronek, A. Z. Nowak, Kraków 2019.

O Miejsce książki w historii sztuki. Państwo i Kościół. W Rocznicę Chrztu Polski, Kraków 2019

M. Gębarowicz, Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej, opr. A. Gronek, Wrocław 2016, s. 322.

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, Kraków 2016.

O miejsce książki w historii sztuki, Kraków 2015.

współredaktor tomu Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, Kraków 2014.

Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, Kraków 2009.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Zabytki cerkiewne w kręgu zainteresowań c.k. konserwatora Galicji Wschodniej Mieczysława Potockiego, „Folia Historiae Artium” 18, 2020, s. 113-114.

Благовіщення. Ікона майстра з Трансильванії та Мармарощини, „Антиквар” 2021, nr 1 (121), s. 86-92.  

Graficzna teza filozoficzna Damiana Galachowskiego ku czci Rafała Zaborowskiego. Analiza treści, „Latopisy Akademii Supraskiej” 10, 2019, s. 231-249.

An anonymous painter in the 1680s in western Lemkivshchyna. Characteristics of his style, “Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв” [National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald], 2019, nr 2, s. 285-289

Finalik w starodrukach cyrylickich. Manifestacja nowożytnej estetyki, „Latopisy Akademii Supraskiej”7, 1916, s. 137-148. 
W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi, „Modus” 16, 2016, s. 5-14.

„Nie mogę się w cerkwi modlić, bo to takie ruskie”. Wkład duchownych katolickich w zachowanie zabytków cerkiewnych na południu Polski, „Latopisy Akademii Supraskiej”8, 2017, s. 179-186.

Ikonostas w cerkwi wojskowej w Kozienicach. Zabytek na tle dziejowym, „Latopisy Akademii Supraskiej" 6, 2015, s. 53-67.

Eschatological elements in the schemes of paintings of high iconostases, „Series Byzantina" 12, 2014, s. 11-21.

Sakrament Namaszczenia Chorych i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w dobie polemiki międzywyznaniowej. Przyczynek do badań nad okcydentalizacją i latynizacją kultury ruskiej, „Latopisy Akademii Supraskiej" 5, 2014, s. 121-143.

Difficulties in determining the period in which Saint Onuphrius' monastery operated in Posada Rybotycka „Series Byzantina"11, 2013, s. 15-24.

The Officiating Bishops of the Fresco Cycle in St. Onouphrios Church, Posada Rybotycka: Problem of their Identification, "Series Byzantina" 10, 2012, s. 11-26

Arbor Virginis w zachodnioruskim malarstwie ikonowym jako wyraz wiary w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny?, „Апологет. Львівська Православна Богословскька Академія УПЦ КП" 1912, s. 61-69.

Dzieje konserwacji malowideł w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, „Ochrona Zabytków" 4, 2009 (wyd. 2011), s. 5-16.

Monogramista „C.Z." („C.З.") - próba wyodrębnienia stylu, „Vedecký Zborník Múzea Ukrajinskej Kultúry vo Svidníku" 25, 2010, s. 265-271

Szata graficzna XVIII i XIX-wiecznych poczajowskich Molitwosłowów jako wyraz zachodniej interpretacji Liturgii Godzin, „Series Byzantina" 5, 2007, s. 136-142.

Temat świętej Weroniki w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym, "Series Byzantina" 2, 2004, s. 241-259.

On the Dependence of Western Ruthenian Passion Presentations on the Western Graphics in the 16th to 18th Centuries, "Series Byzantina" 1, 2003, s. 159-178.

Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" VII\VIII, 1998-1999, s. 313-337.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Пам’ятки церковного мистецтва Дрогобича на рисунках Станіслава Виспянського[w:] Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей VIII Міжнародної наукової конфеенції (Львів, 20 листопада 2020 р.), s. 113-115.

Ikony anonimowego malarza działającego na zachodniej Łemkowszczyźnie w latach 80. XVII wieku. Charakterystyka stylu, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Kraków 2020, s. 29-52. 

Obrzezanie Jezusa w sztuce cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. Święto, treść, ikonografia, [w:] Dzieci w kulturze duchowej prawosławia, red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak [Latopisy Akademii Supraskiej 11], 2020 , s. 105-125.

Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem, [w:] Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Nowe perspektywy badawcze, red. D. Macios, M. Piecyk, M. Tsymbalista, Warszawa-Ostrawa 2020, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, s. 72-89

Ikona Bohorodičky Hodegetrie v cerkvi Narodenia najsvätejšej Panny Márie v obci Łosie, [w:] Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína, red. Peter Žeňuch, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Veda, vyda¬vateľstvo Slovenskej akadémie vied 2020, s. 293-302

O znaczeniu Askoldowej Mogiły w Kijowie i cudownej ikony Matki Boskiej w Zarwanicy w tradycji i współczesności Ukrainy, [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, red. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Kraków: WUJ 2019, s. 223-238

Rycerz Ducha Świętego. O treści przedstawienia Jana III Sobieskiego w „Colloquium lubelskim” Cypriana Żochowskiego, [w:] Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 16), red. J. Stradomski, M. Kuczyńska, Kraków: Scriptum 2019, s. 89-100

Konteksty ideowe przedstawień św. Włodzimierza w nowożytnej ukraińskiej grafice książkowej, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, t. 2, Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski, red. A. Gronek, Kraków 2019, s. 159-166, 270-271.

Prace kręgu „Mistrza Deesis z Bartnego”. Charakterystyka stylu, [w:] Nic ponad oryginał. Księga ku pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, red. A. Gronek, J. Daranowska-Łukaszewska, Kraków-Rzeszów 2019, s. 457-474.

O rzędzie Deesis ikonostasu z cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej we Lwowie, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, t. 2, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2019, s. 33-44.

Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza, [w:] Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin-Warszawa 2018, s. 241-259.

O osobliwościach ikonostasu w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, [w:] Могилянські Читання. Збірник наукових праць, Київ 2018, t. 23, Дослідження сакральних пам’яток України, s. 119-125.

Kolejne prace monogramisty C.Z. Ze studiów nad malarstwem ikonowym Łemkowszczyzny, [w:] Могилянські Читання. Збірник наукових праць, Київ 2017, [wyd. 2018], t. 22, Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії, s. 206-211.

(współautorstwo z D. Onichimowską), Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2016, s. 113-122+2 s. 

Kształtowanie się ikonografii św. Włodzimierza w sztuce ukraińskiej XVII w., [w:] Dziedzictwo św. Włodzimierza, red. T. Stegner, Gdańsk 2016, s. 61-74. 

Stan badań nad ikonostasem z cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej we Lwowie, [w:] M. Gębarowicz, Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej, opr. A. Gronek, Wrocław 2016, s. 277-282.

Okcydentalizacja sztuki cerkiewnej na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej w wiekach XVI i XVII, [w:] Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. 11, Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, red. M. Kuczyńska, Warszawa 2017, s. 330-370.

O znaczeniu motywów architektonicznych na stronach tytułowych ksiąg cyrylickich wydanych na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Nihil sine litteris. Scripta in honorem Professoris Venceslai Walecki, red. T. Nastulczyk, S. Siess-Krzyszkowski (et al.), Kraków 2017,  s. 281-299.

Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV-XVI wiek, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, Kraków 2016.

Obrazowe świadectwa odrębności prawosławia kijowskiego na przykładzie Arbor Mariae, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 211-226.

Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631), [w:] O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 139-146.

Theotokos jako Władczyni Nieba. O wizerunku maryjnym w sanktuarium cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, [w:] Symbole władzy. Władza symboli, red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoka, Kraków 2014, s.135-144.

Grafika jako źródło nowych przedstawień w sztuce Kościoła wschodniego pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, red. J. Talbierska, Warszawa 2014, s. 309-314.

Rola lwowskiego bractwa stauropigialnego w adaptowaniu nowożytnych form artystycznych w środowisku twórców cerkiewnych, [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII w.), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Kielce 2014, s. 405-420

Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w wieku XVI, [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom, regres, innowacja, tradycja, R. Eysymontt, R. Kaczmarek (red.), Wrocław 2014, s. 279-292.

Szata graficzna wczesnych ruskich druków cyrylickich. Źródła i inspiracje, [w:] Starodruki cyrylickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego, red. J. Grycz, Gorlice 2014, s. 50-71.

Wyjątkowe przedstawienie „Umywania nóg" na ikonie Męki Pańskiej z Uherców ilustracją monasterskiego wielkoczwartkowego obrzędu, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014.

Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej, [w:] Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012, s. 267-288.

Okno na świat rzeczywisty czy transcendentny? O cechach nowożytnych w malarstwie ikonowym środowiska wyszeńskiego, [w:] Bizancjum a renesansy, red. M. Janocha, A. Sulikowska, I. Tatianowa, Warszawa 2012, s. 307-317, il. 116-123.

Stopień adaptacji cech renesansowych w zachodnioruskim malarstwie cerkiewnym w okresie nowożytnym, [w:] Bizancjum a renesansy, red. M. Janocha, A. Sulikowska, I. Tatianowa, Warszawa 2012, s. 359-368, il. 153-170.

Sakrament Pokuty i jego obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją i okcydentalizacją kultury ruskiej, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 6, Kraków 2011, s. 219-242.

Bizantyńska tradycja w XIX-wiecznej ornamentalnej dekoracji malarskiej soboru św. Włodzimierza w Kijowie, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, tom II: Historia, język, kultura, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2010, s. 495-512.

„Ukrzyżowanie" z Tejserowa w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów. Między tradycją a nowatorstwem, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 85-115.

Ikona Męki Pańskiej z Kożuchowców. Odczytanie programu, analiza ikonograficzna i stylistyczna, rozpoznanie warsztatowe, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 287-318.

O wątku ewangelicznym w bizantyńsko-ruskich malowidłach w prezbiterium wiślickiej kolegiaty, [w:] Doctus artifex. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, s. 179-188.

Literackie i obrazowe źródła nowych przedstawień w ukraińskich cyklach pasyjnych w wiekach XVII i XVIII, [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, [= „Studia Politologiczne" 2], Olsztyn 2006, s. 217-227.

Портрет константинопольского патриарха Иеремии II из Музея Ягеллонского Униберситета в Кракове, [w:] Россия и христианский восток, t. 2, Москва 2004, s. 136-148.

Starotestamentowe proroctwa i figury Krzyża Świętego na ikonie Męki Pańskiej z Kożuchowców w Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dziesięcioleciu krakowskiej ukrainistyki uniwersyteckiej, Kraków 2003, s. 247-280.

Recepcja niderlandzkich wzorów graficznych w XVII-wiecznych cyklach pasyjnych w cerkwiach Zaśnięcia Matki Boskiej i Świętych Piatnic we Lwowie, [w:] Ars Graeca Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 231-244.

Elementy historyczno-legendarne i liturgiczne na przedstawieniach Podwyższenia Krzyża Świętego w malarstwie Kościoła Wschodniego, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, Kraków 2001, s. 187-210.

Duchowieństwo wschodnie wobec przemian zachodzących w malarstwie ikonowym na Ukrainie w wieku XVII, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, Kraków 2000, s. 79-104.

część artykułów dostępna on-line: https://jagiellonian.academia.edu/AgnieszkaGronek

Monografie:

Priesthood in the Teachings for the Clergy. On the History of Religious Reform in the Kievan Metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries, Krakow 2017. (Zob. recenzję ksiązki na stronie www.historians.in.ua)

Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne w XVII w., Kraków 2008.

Redakcja:

„Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 12: OBRAZ – SŁOWO – LITERA, red. Marzanna Kuczyńska i Alicja Zofia Nowak, 2021. http://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39

Latopisy Akademii Supraskiej, t. 11: Świętość dzieci w kulturze duchowej Prawosławia, red. A.Z. Nowak, M. Kuczyńska, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków-Białystok 2020. http://akademiasupraska.pl/pages/File/Latopisy%2011/LAS_11_tytul.pdf

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, Kraków 2019.

„Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi, 2018. https://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, A. Gronek, A.Z. Nowak (red.), Kraków 2016.

współredaktor tomu Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, Kraków 2014 

Artykuły w czasopismach naukowych:

Słowo i obraz – diskos w drukowanych służebnikach pierwszej połowy XVII wieku (metropolia kijowska), „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 12: OBRAZ – SŁOWO – LITERA, 2021, s. 161-172. http://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39

Parateksty drukowanych ksiąg cerkiewnych jako media pamięci (2. połowa XVI - XVII wiek), „Slavica Wratislaviensia”, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: Pamięć”, 2021https://wuwr.pl/swr/article/view/12251

Мистецтво переконування, або Роздуми про цінність книги в передмовах до релігійних видань (Київська митрополія XVII ст.), "Науковi записки Українського католицького університету" число І, 2020  (серія „Філологія”, вип. 1). https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/NZ_philology_18_11_2020_fin2.pdf

„W czytaniu ksiąg trzeba się lubować” - Michał Ślozka o księgach, „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 10: Вѣнецъ Хваленїѧ. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia, 2019. http://akademiasupraska.pl/pages/Latopisy%20supraskie%20t_10_srodek_final.pdf

„Czyściec” kontra „podniebne cła” w ruskiej literaturze polemicznej czasów unii w Brześciu (XVI/XVII metropolia kijowska) - wybrane przykłady, „Slavica Wratislaviensia”, CLXVIII, 2019.http://swr.wuwr.pl/product/-10491

Druki lwowskich wydawców w XVII wieku na rzecz odrodzenia nauczycielskiej posługi kapłana w metropolii kijowskiej, „ORIENTALIA CHRISTIANA CRACOVIENSIA” 10, 2018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/orientalia/issue/archive

Laudacje dla biskupów w spuściźnie pisarskiej i działalności Michała Ślozki - świeckiego wydawcy, „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi, 2018. https://www.akademiasupraska.pl/pages/File/Alicja%20Z_%20Nowak.pdf

Materiały opcjonalne w drukowanym służebniku - wybrane przykłady z metropolii kijowskiej (XVI-XVII w.), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, t. 14: Habent sua fata libelli..., 2018.

O grzechu pijaństwa w ruskich naukach dla kapłanów (metropolia kijowska od XI – do pocz. XVIII w.), „Studia Wschodniosłowiańskie” 17, 2017, s. 353-378.

Co za rozum zamyka w sobie ta księga. Rama wydawnicza druków cerkiewnych jako źródło wiedzy o księdze, „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 7: Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, 2016, s. 177-193. http://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39

Starość nie tylko latami mierzona w ruskiej literaturze żałobnej (XVII w.), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 11: Starość, 2016, s. 337-347. http://swr.sjol.eu/manufacturers/-3615

Argument „zmysłowy" w XVII-wiecznych prawosławnych kazaniach w Rzeczypospolitej, „Slavica Wratislaviensia" CLXI. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 11: Zmysły 2, Małgorzata Filipek, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Joanna Kula, Anna Paszkiewicz, Jadwiga Skowron (red.), 2015, s. 125-135.

Na drodze reformyO kandydatach do stanu duchownego w metropolii kijowskiej (XVI-XVII w.), „Latopisy Akademii Supraskiej" 6, 2015, red. M. Kuczyńska.

Synodalne źródła nauk dla kapłanów w metropolii kijowskiej do XVII w., „Latopisy Akademii Supraskiej" 5, 2014, s. 181-194.

Wiecznotrwały pożytek ze śmiertelnego ciała w refleksji prawosławnych kaznodziejów w Rzeczypospolitej (XVII w.)Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 9: Ciało, red. A. Matusiak, „Slavica Wratislaviensia" CLIII, 2011, s. 539-546.

Posługa duszpasterska w refleksji prawosławnych w XVII w.- wybrane zagadnienia, "Київська Академія" 9, 2011, s. 66-77.

Znaczenie płaczu w XVII-wiecznym ukraińskim obrzędzie żałobnym, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" XI-XII, 2010, s. 253-261.

Testament - integralna część przygotowań do dobrej śmierci w refleksji prawosławnych kręgu kijowskiego (XVII w.), „Київська Академія" 5, 2008, s. 48-62.

Portret rycerza czasów Kozaczyzny w epicedialnym cyklu Kasjana Sakowicza. Hetman Piotr Sahajdaczny (ok.1577-1622), „Slavia Orientalis" L, 2001, nr 2, s. 201-219.

Świat dziecka w dziele Wasyla Stefanyka, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" VII-VIII, 1998, s. 249-258

Ołeksandr Dowżenko o sercu matki, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" V-VI, 1997, s. 317-335.

Obraz kobiety - matki i osieroconego dziecka w dziele Tarasa Szewczenki, „Między sąsiadami" VII, 1997, s. 116-127

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Formacyjne instrukcje dla kandydatów do stanu duchownego (lista zaleceń i przeciwwskazań) na materiale prac przygotowanych z udziałem Leona Kiszki, [w:] Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020. Wyzwania i perspektywy, red. Przemysław Nowakowski, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2021, s. 219-236. 

Katolicko - prawosławne spory o celibat w XVI-wiecznym piśmiennictwie w Rzeczypospolitej, [w:] Pamięć i tożsamość, red. R. Kęsek, D. Pilipowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Myśl pedagogiczna w prawosławnych drukach XVI–XVII wieku w metropolii kijowskiej – wybrane przykłady, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. 11: Świętość dzieci w kulturze duchowej Prawosławia, red. A.Z. Nowak, M. Kuczyńska, Kraków-Białystok 2020. http://akademiasupraska.pl/pages/File/Latopisy%2011/6.pdf

Walki z wyznawcami Mahometa w życiu i twórczości duchowieństwa ruskiego w XVII w., [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 16: Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach - symbiozy, migracje, ekskluzje religijne, red. J. Stradomski, M. Kuczyńska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Reformatorzy cerkiewni o szacunku dla głosicieli Słowa Bożego (wybrane przykłady z metropolii kijowskiej w XVII w.),[w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, Kraków 2019.

Rola kazań żałobnych w ruskim odrodzeniu cerkiewnym (Rzeczpospolita w XVII w.), [w:] Dialog z Tradycją, t. 6: Dawna i współczesna kultura funeralna, pod redakcją Iwony Steczko, Renaty Dźwigoł, Kraków 2017.

Reforma duchowieństwa wschodniego w Rzeczypospolitej w świetle ogólnego programu odnowy Kościoła, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia. (t. 11: Kultura Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości), pod redakcją Marzanny Kuczyńskiej, Warszawa 2017, s. 174-195.

Bracka oferta wydawnicza a odnowa kapłaństwa w Rzeczpospolitej - wybrane przykłady (pierwsza połowa XVII w.), [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 12: Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe, pod redakcją Marzanny Kuczyńskiej, Jana Stradomskiego, Kraków 2017, s. 181-210.

Традиційні теми повчань для священників у Євангелії Учительному Кирила Транквіліона Ставровецького – континуація і зміна, [w:] Кирило Транквіліон Ставровецький – Проповідник Слова Божого, ред. Богдана Криса, Дарія Сироїд (Серія «Київське християнство», т. 6; Серія «Львівська медієвістика», вип. 5), Львів 2017, s. 125-142. 

Archimandryta Elizeusz Pletenecki – duszpasterz, reformator religijny, działacz kulturalny w drukach kijowsko-pieczerskich, [w:] Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, pod redakcją Łukasza Cybulskiego, Joanny Pietrzak-Thébault, Warszawa 2017, s. 223-238. 

Źródła wiedzy dla kapłana - przedmowy w siedemnastowiecznych nomokanonach metropolii kijowskiej, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. 2, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkich, Białystok 2016, s. 283-301.

Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów,  [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, A. Gronek, A.Z. Nowak (red.), Kraków 2016

Znaczenie języka ukraińskiego w prawosławnym odrodzeniu cerkiewnym - „rzeczpospolitański świt" i „moskiewski zmierzch", [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, W. Mokry (red.), Kraków 2015.

Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, A. Gronek (red.), Kraków 2015.

Artykuły wstępne w księgach liturgicznych, jako źródło wiedzy dla celebransów w metropolii kijowskiej w XVI-XVII w., [w:] Ad fontes liturgicos 5. Літургійні коментарі як джерело літургіології, упор. Василь Рудейко, Львів 2015, s. 26-42.

Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie „antimensionu", [w:] O miejsce książki w historii sztuki, A. Gronek (red.), Kraków 2015, s. 147-174.

Czysta wiara i innowierczy świat w ruskich naukach i przysięgach kapłańskich do XVII w., [w:] Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, t. 9: Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, D. Gil, M. Kuczyńska (red.), Kraków 2014, s. 119-132.

Symbole władzy i odpowiedzialności biskupiej w kulturze duchowej metropolii kijowskiej do początku XVIII w., [w:] Symbole władzy. Władza symboli, M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoka (red.), Kraków 2014, s. 117-133.

"Księgi cerkiewne" w pouczeniach dla kapłanów (XVII-wieczne starodruki w metropolii kijowskiej), [w:] Starodruki cyrylickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego, red. J. Grycz, Gorlice 2014,s. 32-41.

Pieczerska oferta wydawnicza w pierwszej połowie XVII wieku a rozwój kaznodziejstwa prawosławnego, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, A. Gronek, A. Nowak (red.) Kraków 2014.

Miedzy niebem i piekłem - koncepcja stanu pośredniego w prawosławnej literaturze kręgu kijowskiego (XVII w.), [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, W. Mokry (red.), Kraków 2010, s. 61-84.

„Filary wytrwałości", „diamenty stateczności", „pałace wiary" - barokowe rozważania o cnocie stałości w prawosławnej literaturze okolicznościowej (Rzeczpospolita XVII w.), [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Tom poświęcony pamięci Romualda Biskupskiego w rocznicę śmierci, A. Gronek, (red.), Kraków 2009, s. 269-286.

„Szemrzące strumyki", "rajskie ptaki", „złote grona" - wizja pośmiertnej nagrody w XVII-wiecznej prawosławnej literaturze w Rzeczypospolitej, [w:] Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, t. 4, M. Kuczyńska, W. Stępniak - Minczewa, J. Stradomski (red.), Kraków 2009, s. 171-188.

Події кінця світу - XVII -вічна православна спроба наближення проблеми (Річ Посполита) [w:] UCRAINICA. Současná ukrajinistikaproblemy jazyka, literatury a kultury, Olomouc 2008, s. 589-596.

Людина між тлінністю та вічністю в руських похоронних проповідях XVII ст., [w:] UCRAINICA II Současná ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury, cz. 2, Olomouc 2006, s. 545-551.

Lekarstwo na grzeszne pomysły, czyli piśmiennictwo ukraińskie o chorobach duszy (XVII w.) [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski (red.), Olsztyn 2006, s. 229-242.

Rola prozopopei w ukraińskiej poezji elegijnej XVI-XVII w., [w:] Język, literatura, historia Ukrainy, W. Mokry (red.), Kraków 2003, s. 77-93.

Matka Boska Cierpiąca w literaturze i życiu religijnym Ukraińców do XVII wieku [w:] Święci i święta w życiu duchowym i kulturze Ukrainy, W. Mokry (red.), Kraków 2001, s. 89-106

Recenzje:

Thomas M. Prymak, Mykola Kostomarov: A biography, Toronto 1996 ,"Slavia Orientalis" 1997, nr 3, s. 489-491.

Wasyl Stefanyk - chudożnyk słowa W.W. Hreszczuk, W.I. Kononenko, (red.), Iwano-Frankiwsk 1996, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" VII-VIII, 1998, s. 365-367

Tłumaczenia:

Cyryl Trankwilion Stawrowecki, Pouczenie na Przesławny Dzień Narodzenia Pana Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa, (tłum. Alicja Nowak), [w:] Kazania w kulturze polskiej, t.6: Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne, red. ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, Kraków 2019.

S. Migus, Kateryna. Historia akcji "Wisła" - życiem pisana, [w:] Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji "Wisła" 1947 roku, W. Mokry (red.), Kraków 1997.

Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, (tłum. A. Nowak, M. Mańko), J. Lech i J. Partyka (red.), Ojców 2001.

Monografie:

Miejsce, którego nie będzie. Twórcy kultury ukraińskiej wobec ideologii utopijnych lat dwudziestych i trzydziestych  XX wieku. Wynnyczenko - Chwylowy - Kulisz, Kraków 2011.

Artykuły w czasopismach naukowych:

„Kulturowi terroryści". Problemy artysty we współczesnym życiu teatralnym Ukrainy,  „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. VIII, 2013, s. 27-34.

Ogólna charakterystyka stylu „Latopisu Halicko - Wołyńskiego", „Między Sąsiadami" IX, 1999, s. 242-246.

Rozdziały w monografiach: 

Pierwsza ukraińska szkoła reżyserska w kontekście programu berezilskiej kultury scenicznej (1917-1933): Faust Łopatyńsky, Januarij Bortnyk, Wasyl Wasylko, [w:] Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa, red.: Justyna Kowal, Milan Lesiak, Piotr Rudzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2022, s. 23-34.

Konfederacja pamięci. Ukraińskie postsowieckie narracje narodowe między akceptacją a odrzuceniem (zarys problemu), [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 183-206.

Próba zachowania i popularyzacji kultury lokalnej w wielopokoleniowym teatrze Huculskim, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, Katowice 2015, s. 125-133.

Drugie dno: od polityki ukrainizacji do „frontu językowego". Komunistyczny „front językowy" wobec polityki derusyfikacji Ukrainy w latach dwudziestych XX wieku, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 415-426.

Wołodymyr Wynnyczenko (1880-1951), [w:] Współczesne doktryny polityczne i prawne: twórcy, idee, interpretacje: podręcznik akademicki, red. A. Citkowska – Kimla, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, red. M. Kiwior-Filo, red. B. Szlachta, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2012, s. 311-315.

Proces Związku Wyzwolenia Ukrainy - rekonstrukcja obrazu wroga ludu na Ukrainie Sowieckiej lat trzydziestych XX wieku, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana. Bunt. Odrzucenie, M. Bogusławska i Z. Grębecka (red.), Warszawa-Kraków 2012, s. 211-220.

Dekonstrukcja i rekonstrukcja. Wołodymyr Wynnyczenko a współczesna historiografia ukraińska, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku. Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura - Historia - Polityka, A. Matusiak (red.), Wrocław-Lwów 2012, s. 119-126.

Karamazowowie jako nosiciele świadomości kryzysowej. Twórczy „dialog" Mykoły Chwylowego z Fiodorem Dostojewskim, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, A. Raźny (red.), Kraków 2012, s. 275-284.

Teatr Huculski Hnata Chotkewycza, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 4, cz. 2, S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd. I. Betko, M. Šmigel (red.), Słupsk - Zielona Góra 2012, s. 465-472.

„Odrodzenie narodu". O tryptyku Wołodymyra Wynnyczenki, [w:] Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, red. J. Poliszczuk, O. Baraniwska, T. Hodana, Kraków 2011, s.113-121.

Między „Olimpem" a „Proswitą". Dylematy ukraińskiej inteligencji twórczej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 10: Kulturoznawstwo, E. Komorowska, D. Dziadosz (red.), Szczecin 2009, s. 19-26.

Artystyczna spuścizna Hnata Chotkewycza w świetle jego rozważań o idei „Nadczłowieka", [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, t. 2, J. Kapuścik (red.), Kraków 2008, s. 381-387.

Wołodymyr Wynnyczenko. Twórca idei państwa ukraińskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 7: Kultura. Historia, E. Komorowska, A. Furier (red.), Szczecin 2007, s. 23-29.

„Zderzenie kultur" w twórczości Hnata Chotkewycza okresu galicyjskiego (1906-1912), [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski (red.), Olsztyn 2006, s. 151-158.

Ukraińskie doświadczenie utopii: afirmacja i odrzucenie komunizmu wśród twórców kultury Ukrainy lat 20. I 30. XX wieku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 6: Kulturoznawstwo. Historia, E. Komorowska, A. Furier (red.), Szczecin 2005, s. 23-27.

Matka Boska w życiu i twórczości Tarasa Szewczenki, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, W. Mokry (red.), Kraków 2001, s. 121-128.

Monografie:

Г. Чуба, Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи., Київ - Львів 2011.

(współudział w opracowaniu): Кириличні рукописні книги у фондах  Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України: Каталог. Т. 1: ХІ - XVI ст., Львів 2007.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Навчання за кордоном як нова соціокультурна реальність, „Культурологічна Думка" 2015, nr 8, s. 174-179.

„Учительне Євангеліє" 1616 року в контексті мовної програми Мелетія Смотрицького, „Київська академія" 11, 2013, s. 11-23.

Формування граматичної компетенції при вивченні близькоспорідненої мови (на прикладі викладання української мови у польськомовній аудиторії), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych V, 2010, s. 228-236.

Протестантська гомілетика та розвиток українського церковного проповідництва у кінці XVI - першій половині XVII ст., „Київська академія" 7, 2009, s. 109-120.

"Учительне Євангеліє" Мелетія Смотрицького як спроба текстової кодифікації графіко-орфографічної системи "простої мови, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN", LII, 2007, s. 25-34.

Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип, „Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології", вип. 2, 2007, s. 5-38.

"Учительне Євангеліє" 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури, „Київська академія", 2-3, 2006, s. 5-14.

Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины XVI века, "Славяноведение" 2, 2002, s. 82 - 96.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI-XVII ст., [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, A. Gronek, A.Z. Nowak (red.), Kraków 2016.

Міжмовна омонімія як джерело помилок при вивченні української мови студентами-поляками, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів, 2015, c. 90-97.

Руський проповідницький дискурс другої половини XVI - першої половини XVII ст., [w:] Мовні обрії. Збірник пам'яті Левка Полюги, red. О. Сімович, Львів 2013, s. 189-203.

Український студент у Європі: нова поява на сценi, [w:] Четверта міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», збірник матеріалів, red. І. Ключковська, Львів 2013, s. 125-130. http://miok.lviv.ua/images/img/miok/conference/2013/zbirnyk2013.pdf

Українознавчі студії в Ягеллонському університеті, [w:] Українська мова у світі. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, red. О. Палінська, Львів 2012, s. 307-310; http://miok.lviv.ua/images/img/miok/conference/mova/zbirnyk.pdf

Ukraińskie rekopismienne ewangeliarze kaznodziejskie: dymanika bytowania, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, red. A. Naumow, vol. VI, Kraków 2011, s. 163-176.

Державний сертифікаційний екзамен з мови для іноземців: досвід Польщі, [w:] Tеорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 5, 2010, s. 156-166.

Жанрово-стилістичні визначники руської проповіді другої половини XVI - першої половини XVII ст., [w:] Język, kultura mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 47-59.

Розвиток денотативного та конотативного значення лексем Європа, європейський в сучасній українській мові,  [w:] Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6: Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Tarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2008, s. 85-94.

Вплив міжмовного трансферу на процес засвоєння української мови студентами-поляками, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип. 2, Львів 2007, s 140-147.

Переклади Святого Письма і становлення мовнолітературного стандарту другої половини XVI - першої половини XVII ст. (вибрана проблематика) [w:] Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство, кн. 5, Київ 2007, s. 344-355.

Флексійні помилки при вивченні української мови студентами-поляками, причини їх виникнення та шляхи подолання, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, вип.1, Львів 2006, s. 140-147.

Польсько-українські контакти у розвитку української біблістики другої половини XVI - початку XVII ст., [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie [= „Studia Politologiczne" 2], Olsztyn 2006, s. 261-270.

Стан та перспективи дослідження української літературної мови середнього періоду, [w:] Ucrainica II: současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. čast. Sborník članků. 3.Olomoucké sympozium ukrajinistů. 24.-26. srpna 2006, Olomouc 2006, s. 79-87.

Багатоактні дієслова в системі родів дієслівної дії в українській мові, [w:] Rozprawy Slawistyczne, t. 20: Ze studiów nad gramatką i leksyką jezyka polskiego i ukraińskiego, red. F. Czyzewski, S. Gala, Lublin 2006, s. 71-77.

Семантическая структура глаголов движения в украинском и русском языках, [w:]  Język a rzeczewistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. red. P. Czerwiński H. Fontański, Katowice 2005, s. 102-110.

Средства выражения мультипликативного значения в украинском языке (в сравнении с руським), [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, red. P. Czerwiński H. Fontański, Katowice 2004, s. 174-183.

Традиція і новаторство в учительних Євангеліях другої половини  XVI - XVII ст., [w:] Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt i in., Szczecin 2004, s. 263-269.

Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy Kaznodziejskich drugiej połowy XVI - XVII wieku (w zestawieniu z „Postyllą" Mikołaja Reja), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 375-383.

Зі студій над українськими учительними Євангеліями другої половини XVI - XVII  ст. (Генеза та особливості стилістичної організації текстів проповідей), [w:] До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, Київ - Львів 2004, s. 59-79.

Geografia rozprzestrzeniania się ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy kaznodziejskich drugiej połowy XVI- VII wieku, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice, red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 283 -292.

Czy przejdzie wielbłąd przez ucho igielne albo O tłumaczeniu jednego urywku Pisma Świętego w ukraińskich tekstach średniowiecznych, [w:] Pragmatyczne aspekty opisu jeżyków wschodniosłowiańskich, red. P. Czerwiński, Katowice 2003, s. 224-231.

Структурно-стилістичні особливості Учительних Євангелій другої половини XVI  XVII ст. [w:] Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, вип. 10, Житомир 2003, s.141 - 149.

Учительні Євангелія другої половини XVI — першої половини XVII ст. в історії українського проповідництва, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003, s. 61-76.

Дистрибутивні дієслова з префіксом по- в українській мові в порівнянні з російською та польською, [w:] Wschód-Zachód: Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium, red. M. Rycielska i G. Lisowska, Słupsk 2002, s. 181-185.

До проблеми двомовності в Україні кінця XVI — початку XVII ст., [w:] Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. Z. Abramowicz, Białystok 2002, s. 61-65.

Покрайні записи на сторінках рукописних Учительних Євангелій XVI-XVII ст., [w:] Східні слов'яни: Мова. Історія. Культура, вип. 4, Ніжин 2002, s. 73-77.

Українська мова кінця ХХ ст., [w:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku : język — tradycja — kultura, red. E. Tokarz, Katowice 2001, s. 209 - 214.

Мовні засоби впливу на читача в українських Учительних Євангеліях кінця XVI ст., [w:] Християнство й українська мова. Матеріали наукової конференції, Київ 5-6 жовтня 2000 р., Львів 2000, s. 449-454.

Учительні Євангелія другої половини ХVI  XVII ст. у розвитку української літературної мови, [w:] Біблія і культура, вип. 1, Чернівці 2000, s. 183-186.

Ukrainska proza kaznodziejska w drugiej polowie XVI wieku, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 257-264.

Recenzje wydawnicze:

О. Антонів, О.  Туркевич, Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2), Львів 2013.

I. Mytnik, I. Kononenko, E. Wasiak, Polsko-ukraiński słownik tematyczny, Warszawa 2008.

Recenzje:

Євсевієве Євангеліє 1283 рокуНаукове видання. Пам'ятки української мови ХІІІ ст., Серія канонічної літератури, red. В. Німчук, Київ 2001, "Українська мова" 2, 2002, s. 106-108.

M. Melnyk. Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005, „Київська академія", 4, 2007, s. 202-203.

T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów - obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie pismiennictwa końca XVI - polowy XVII stulecia), Kraków 2008, „Київська академія", 8, 2010, s. 151-154.

A.Z. Nowak. Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne pismiennictwo żałobne XVII wieku, Kraków 2008, „Київська академія", 8, 2010, s. 154-158.

D. Pilipowicz. Rozmowa o duchownym świecie: Hryhorij Skoworoda. Filozofia - Teologia - Mistyka, Kraków 2010, "Київська Академія" 9, 2011, s.129-131.

Monografie:

Huculszczyzna jako miejsce współistnienia kultur na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”, Kraków 2012. 

Artykuły w czasopismach naukowych:

Grekokatolicy na ziemi żywieckiej w wieku XX, „Gronie. Historia - Kultura - Sztuka" II, 2006.

Łacińskie tytuły w tomie „Wielka harmonia" Bohdana Ihora Antonycza, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" XI-X, 2000.

Analiza żywotów św. Borysa w literaturze staroukraińskiej XI - XV wieku, „Między sąsiadami" IX, 1999.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Relacje między Hucułami a Polakami na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie", [w:] Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków, red. R. Drozd, B. Halczak, Słupsk 2020.

Swojskość i obcość Żydów w tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”, [w:] Inny. Obcy. Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2016. 

Ujęcie wolności w „Prawdzie starowieku” Stanisława Vincenza, [w:] Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie, pod red. Jana A. Choroszego, Wrocław 2015.

Ставлення гуцулів до роботи в тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині", [w:] Сучасні дослідження української культури, red. М. Замбжицької, П. Олеховської та К. Якубовської-Кравчик, Варшава 2015.

Stereotypy stworzone przez Hucułów na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie", [w:] Łemkowie. Bojkowie. Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 4, cz. 1, red. S. Dudra i in., Słupsk-Zielona Góra 2011.

Pochodzenie ludów połoniny w świetle tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie". Huculi, Ormianie, Żydzi, [w:] Гуцульщина в гомоні віків. Матеріали міжнародної науково — практичної конференції, Львів 2011.

Tożsamość Hucułów w opowieściach o ich pochodzeniu w dziele Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie", [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010.

Stosunki religijne na Huculszczyźnie na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie", [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, red. L. Dacewicz, B.E. Dworakowska, Białystok 2008.

Poetyckie homilie na niedziele Kyryły Turowskiego, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

Święta Olga - pierwsza próba chrztu Rusi Kijowskiej, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

Święta Olga - pierwsza próba chrztu Rusi Kijowskiej, [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków 2000.

Stosunek ukraińskiego Bractwa Cyryla i Metodego do narodu polskiego, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000.

Analiza żywotów św. Borysa w literaturze staroukraińskiej XI - XV wieku, [w:] Święta w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków 1999.

Obraz Matki Boskiej w literaturze ukraińskiej XI - XVIII wieku, [w:] Święta w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków 1999.

Recenzje:

Польсько - українські студії, red. С. Стемпєнь, Перемишль 2006, "Наше слово" 2008, nr 21.

Український Альманах 2008, red. Я. Сирник,  Варшава 2008, "Наше слово" 2008.

Monografie:

Między konfliktem a dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997-2004, Kraków 2010.

Redakcje:

Tożsamość i pamięć: konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2020.

Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance, red. R. Kęsek, M. Boroda, Z. Jóźwik, NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, vol. 129, Amsterdam 2016.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2/2020, Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych. Część 2: Europa – Niemcy, red. B. Molo, A. Paterek, M. Lasoń, s. 231-246

(R)ewolucja doktrynalna w sferze bezpieczeństwa Ukrainy na przełomie 2014/2015, "ANTE PORTAS - Studia nad Bezpieczeństwem", 1(6)/2016: Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne, red. P. Gotowiecki, J. Żak, s. 237-247

Społeczno-polityczne uwarunkowania kryzysu i przemian na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", XI:(2/2015): Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego, red. E. Cziomer, s. 13 - 24

Przejawy mobilizacji politycznej tatarskiej zbiorowości etnokulturowej w Autonomicznej Republice Krymu w latach 1991 - 2014, "Politeja" Nr 5 (31/1), 2014: Etnicznośc, kultura, polityka, red. W. Konarski, F. Czech, J. Kościółek, s. 265 - 285

Ukraina, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" IV, 2010: Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. A.K. Piasecki, s. 204 - 217.

Unia Europejska - Polska - Europa Wschodnia : między oficjalnymi deklaracjami a rzeczywistością stosunków międzynarodowych, "Forum Europejskie", nr 4 (2002), s. 36-43

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Problem tożsamości i samoidentyfikacji politycznej mieszkańców terenów okupowanych we wschodniej Ukrainie (w latach 2014-2020), [w:] Tożsamość i pamięć: konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2020, s. 263-280

Partycypacja wyborcza uchodźców wewnętrznych na Ukrainie, [w:] Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2020, s. 233 - 243

Політичні та інституційні аспекти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, [w:] Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, red. В.В. Ластовський, Київ 2019, s. 62-67

Використання синергійної моделі в процесі навчання (на прикладі програми польсько-українських студій в ягеллонському університеті), [w:] Синергія в культурному просторі сучасності, red. К.М. Кириленко, Київ 2018, s. 110 - 113

Funkcjonowanie linii rozgraniczenia na terenie wschodniej Ukrainy. Aspekty militarne, polityczne, gospodarcze i społeczne, [w:] Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, t. 5: Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jedrzejski, Lublin 2017, s. 167 - 184

Ukraina wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście szczytu NATO w Warszawie, [w:] Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, red. P. Turczyński, Kraków 2017, s. 163 - 174

Polityka zagraniczna Ukrainy wobec Rosji w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku, [w:] Dylematy europejskiej dyplomacji XX - XXI wieku, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2017, s. 148 - 162

Bezpieczeństwo informacyjne Ukrainy w kontekście rosyjskiej agresji i aneksji półwyspu krymskiego. Aspekt informacyjno - propagandowy, [w:] Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo - Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, red. T. Pączek, Słupsk 2016, s. 81 - 89

Specificity of the operation of Ukrainian checkpoints in the armed conflict zone in eastern Ukraine. With particular regard to risks related to corruption, [w:] Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance, red. R.Kęsek, M. Boroda, Z. Jóźwik, NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, vol. 129, Amsterdam 2016, s. 49 - 57

Polsko-ukraińskie inwestycje wzajemne na przełomie XX i XXI wieku. Próba bilansu, [w:] Stosunki polsko - ukraińskie 1991 - 2014, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Lublin 2016, 367 - 381

Po co nam tonąca Unia Europejska? Współczesne przejawy promocji eurazjatyckiej opcji integracyjnej na Ukrainie, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak- Paralusz, Toruń 2015, s. 207 - 222

Rozwój i ewolucja służb dyplomatycznych Ukrainy niepodległej po 1991 r., [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku T. II: Lata 1945 - 2000, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2015, s. 283 - 300

Strategia emancypacji czy manipulacja? Julia Tymoszenko w kontekście relacji pomiędzy płcią a władzą na współczesnej Ukrainie, [w:] Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, M. A. Kubiaczyk, F. Kubiaczyk ( red. ) Gniezno 2014, s 349 - 361

Udział duchowieństwa zakonnego w życiu społeczno - politycznym Ukrainy, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) na Ukrainie, [w:] Europa Środkowo - Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013, s. 243 - 259

Od Unii Celnej do Unii Eurazjatyckiej. Ukraina wobec projektów integracyjnych na obszarze postradzieckim, [w:] Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki i in., Kraków 2013, s. 311 - 322.

Słowianie wobec Tatarów krymskich. Przemiany społeczno - polityczne na terenie Autonomicznej Republiki Krymu w XXI wieku., [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku., red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012, s. 343 - 350.

Dysfunkcjonalność post sowieckich elit politycznych na przykładzie Ukrainy po 1991 roku, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011, s. 161 - 175.

Kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej FR na Ukrainie, jako istotny element stabilności stosunków rosyjsko - ukraińskich, [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią., red. L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor, Kraków 2010, s. 165 - 171.

Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 297 - 303.

Ukraina po wyborach, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2007, s. 5

Ukraina, Gruzja, Mołdawia i ich polityczne aspiracje, [w:] Dokąd zmierza Europa ? Kraje Europy Wschodniej i Południowo - Wschodniej w procesie integracji europejskiej, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2006, s. 10 - 12

Акцесійні можливості України, як негоціаційна модель, партнерства, членства. Питання для ЄС на майбутнє: куди направляється Європа - межі інтеграції, [w:] Ближча Європа - підготовка польсько - українська, Навчальні матеріали, Instytut Kościuszki, Kraków 2006, s. 78 - 84

Marcowe wybory Ukraińców i Białorusinów, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2006, s. 6

Ukraina - NATO. Trudne partnerstwo, [w:] Bezpieczeństwo europejskie (wybrane zagadnienia), red. K. Kraj, Kraków 2004, s. 101 - 109

Możliwe zagrożenia dla Polski w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, [w:] Україна, Польща, Німеччина в Європі, red. В. Бонусяк, Е. Чьомер, Р. Шуст, І. Федик, Львів 2004, s. 94 - 98

2001 - nowe otwarcie ? Współpraca wojskowa i wojskowo - techniczna Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, [w:] Ukraina między Rosją a Zachodem, red. M. Zamarlik, Kraków 2001, s. 61 - 78

Recenzje:

Hybrid war a la Russe, Jurij Fedorow, Kijew 2016, [w:] Wprowadzenie do kanibalizmu, Nowa Europa Wschodnia, 2016, nr 6, s. 128 - 130

Giedroyc a Ukraina : ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury" : studia. - Warszawa 2014, [w:] Akuszer inicjatyw, Nowa Europa Wschodnia. 2015, nr 2, s. 168-170

Sotnie wolności : Ukraina od Majdanu do Donbasu, Michał Kacewicz, Warszawa 2014, [w:] Rok wojny i rewolucji, Nowa Europa Wschodnia. 2015, nr 1, s. 154-155

Europa i Eurazja jako podstawy nowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa paneuropejskiego, [w:] Nowa rola międzynarodowa Niemiec, red. Erhard Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr. 4 / 2006, Kraków 2006, s. 381 - 382

Ukraina, Polska, świat, Ukraina, Polska, świat. Bohdan Osadczuk, Fraza. 2001, nr 1/2, s. 330-332

monografia:

Експериментальні вітрила української прози 20-х років ХХ століття, Київ 2020.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Концепт пам’яті у “Щоденному жезлі” Є. Пашковського, "Studia Ukrainica Posnaniensia" 2017, nr 5, s. 309–316.

Дім як місце досвіду і простір пам’яті (на матеріалі романів Тараса Прохаська “Непрості” та Леоніда Кононовича “Тема для медитації”), "Сучасні Літературознавчі Cтудії"  2016, t. 13, s. 277–290.

“Записки українського самашедшого” Л. Костенко у світлі постколоніальної рецепції, "Сучасні Літературознавчі Cтудії" 2015, t. 12, s. 288–303.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Питання культурної та національної ідентичності в есеїстиці Оксани Забужко, [w:] Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, red. D. Grigorov i in., Wielkie Tyrnowo 2017.

Досвід “українськості” у прозі Олексія Чупи, [w:] Ucrainica VII : současna ukrajinistika : problemy jazyka, literatury a kultury : sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy : Olomouc 25. - 27. 8. 2016, red. A. Arkhanhelská, R. Merzová, Olomouc 2016.

Ствердження нової української антропології у “вітаїстичній” прозі 20-их років XX століття (на матеріалі новелістики М. Хвильового й А. Любченка), [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010.

Monografie:

Czytelnia Towarzystwa „Proswita” w Wierzbicy. Rekonstrukcja, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2020.

Nomen Mortui. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy, Kraków 2016

Ім'я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів 2014.

Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX wieku. Zdziechowski, Łepki, Feldman, Kraków 2009.

Redakcja:

„Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne UJ" (sekretarz redakcji) www.nowaukraina.org

Artykuły w czasopismach naukowych:

Stosunek Wilhelma Feldmana do kwestii ukraińskiej, „Pressje. Teka XV Klubu Jagiellońskiego" 2009, s. 59-70.

Ukraine from the perspective of Cracow at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and the activities of Marian Zdziechowski in the field of Ukrainian studies, tłum. B. Zieliński, „Politeja" 2 (10/1), 2008, s. 157-178.

Kawiarnia jak misce relihijnych istyn, „Wisnyk Kyjiws'koho Instytutu Słowjans'kyj uniwersytet" 2000, s. 19-25.

Bohdana Łepkiego portret literacki Wasyla Stefanyka, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" VII-VIII, 1998, s. 235-243.

,,Rozbyte nebo" jak symwoł rujnaciji relihijnoji identycznosti ludyny, „Między sąsiadami" VII, 1997, s. 95 - 103.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Ukraiński teatr amatorski we wsi Wierzbica. Pogranicze polsko--ukraińskie, lata 20. i 30. XX wieku, [w:] Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej, Robert Boroch, Yelena Karetina (red.), Warszawa 2017, s.  123-139.

Bohdan Łepki oraz intelektualiści krakowscy poczatku XX w. w obronie ukraińskiego języka literackiego, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, Włodzimierz Mokry (red.), Kraków 2015, s. 175-186.

Ukraińcy w Polsce po 1989 roku, [w:] Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność, Krzysztof Nowak i Józef Szymeczek, Czeski Cieszyn 2015, s. 103-128

Praca kulturalno-wychowawcza Bohdana Łepkiego w obozach jenieckich okresu pierwszej wojny światowej, [w:] Wojna w Europie środkowo-wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar (red.), Warszawa 2015, s. 77-92.

Стиґматичка Настя Волошин - «вибрана в українському народі»,  чи «жертва на показ»?, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, A. Gronek, A. Nowak (red.) Kraków 2014.

Jezioro łabędzie. Zona" Jurija Ilijenki jako filmowa metafora upadającego ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota niepodległych państw, cz. 2, M. Smoleń i M. Lubina (red.), Kraków 2011, s. 85-92.

Wilhelm Feldman wobec nazwy, języka, kultury i tożsamości Ukraińców [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, W. Mokry (red.), Kraków 2010, s. 229-256.

Baczennia Ukrajiny elitamy Krakowa u perszych desiatylittiach XX stolittia (na osnowi ukrajinoznawczoji dijalnosti Wilhelma Feldmna), [w:] Ukrajina - Biłorus' - Polszcza ta Łytwa: wid kolizij mynułoho do spilnych jewropejs'kych cinnostej ta perspektyw spiwpraci. Politołohiczni ta socjołohiczni studiji. Zbirnyk naukowych prac', t. 8, A. Kruhłaszow (red.), Czerniwci 2009, s. 79-94.

Ukrajins'ka probłematyka u dijalnosti Słowians'koho Kłubu i na storinkach szczomisiacznyka ,,Słowians'kyj swit" u roky 1901-1914, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, W. Mokry (red.), Kraków 2001, s. 133-143.

Artykuły popularnonaukowe:

Цвинтар у Вербиці - унікальна пам’ятка (ІСТОРІЯ), „Наше Слово” №37, 2015-09-13. Wersja elektroniczna: http://www.nasze-slowo.pl/

Wielki przyjaciel Polaków. 140. Rocznica urodzin profesora Bohdana Łepkiego, „Alma Mater" 152-153, 2012/2013, s. 47-48.

Wywiady:

Niszczenie i walka o zachowanie zabytków sztuki cerkiewnej w PRL. Rozmowa Olgi Kich-Masłej z Ryszardem Brykowskim, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne", 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 79-96.

Tłumaczenia:

E. Gata, Ave Eva, Lwów 2014, s. 134

I. Paśko, Ukraina - walka o władzę czy zderzenie cywilizacji? „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2009, J. Moklak (red.), s. 113-122.

A. Karwańska, Wspomnienia. W sidłach UB, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 71-79.

M. Lewicka, Los zabytków kultury ukraińskiej w Przemyślu (1944-1946) „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 79-88.

S. Szczudło, Religijne kontury współczesnego społeczeństwa ukraińskiego, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 123-134.

N. Czernysz, Dynamika rozwoju tożsamości w Ukrainie. Przykład Lwowa i Doniecka, 1994-224, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 97-122.

I. Kononow, Donbas i Hałyczyna: przyczyna napiętych stosunków i poszukiwanie kompromisu historycznego, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 81-95.

D. Kobryński, Festiwal pomarańczowej rewolucji. Aspekt kulturologiczny w samoidentyfikacji Ukrainy, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 37-46.

D. Biłyj, Chersońszczyzna w wyborach 2004, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 99-119.

O. Szmorhun, Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projektu zorientowanego narodowo, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 149-163.

Monografie: 

Obraz rodziny w ukraińskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu, Kraków 2014.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Rola Trebnika św. Piotra Mohyły w zachowaniu tożsamości religijnej rodzin ukraińskich, [w:] Tożsamość i pamięć : konteksty kulturowe i społeczne : studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek, D. Pilipowicz, Kraków 2020.

Motyw miłości w ukraińskich pieśniach kalendarzowo-obrzędowych, [w:]  O miłości słów kilka: wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, red. M. Śliwa, I. Mołdoch-Mendoń, Lublin 2020.

Obrzęd weselny jako ogniwo w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 127-132.

Wychowanie dzieci według nauki św. Jana Złotoustego, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" XI-XII, 2010, s. 227-231.

Роль матері, батька, вчителів у плеканні української мови на основі Науки про рідномовні обов'язки митрополита Івана Огієнка (1882 - 1972), [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, W. Mokry (red.), Kraków, s. 403-409.

Tłumaczenia:

Łemkowskie wesele, [w:] Лемківське весілля у записах XIX - початку XX століття, Горлиці 2007, s. 28-31.

Recenzje:

Б.П. Володимирович, Традиційна метеорологія українців Карпат, Автореферат кандидатської дисертації, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, Львів 2015. 

Monografie:

Церква в житті українців, Львів—Краків—Париж 1993.

Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu : Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz, Kraków 1996.

Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII wieku, Kraków 1996.

"Ruska Trójca" Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków 1997

Ukraina Wasyla Stefanyka, Kraków 2001.

Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców, Kraków 2001.

Apostolskie Słowo Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku, Kraków 2002.

Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku, Kraków 2006.

Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w liście “Orientale lumen” Świętego Jana Pawła II, Kraków 2014.

Co Moskwa proponuje Ukrainie i Europie? : od spustoszenia Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego 1169 roku do aneksji i okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska, Kraków 2018.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Unia w procesie syntezy kultury bizantyńsko-ukraińskiej i łacińsko-polskiej, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 69–76.

Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 287–292.

Jubileusz wybitnych ukrainistów krakowskich Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego, "Między Sąsiadami" 1997, nr 7, s. 84–85.

Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI-XX wieku, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1997, t. 5-6, s. 221–234.

Krzyż : zwycięskie drzewo życia, "Horyzonty Krakowskie" 1998, nr 7-8, s. 3–17.

Krakowskie słowo Wasyla Stefanyka o Ukrainie, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1998, t. 7-8, s. 91–124.

Ekumenizm początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, "Horyzonty Krakowskie" 2000, t. 11-12, s. 1–3.

Od cerkwi do kościoła, "Horyzonty Krakowskie" 2000, t. 11-12, s. 51–55.

Duchowe podniesienie Ukrainy : apostolska pielgrzymka Jana Pawła II do Kijowa i Lwowa : Chrystus - “Drogą, Prawdą i Życiem” (J. 14, 6), "Między Sąsiadami" 2001, nr 10-11, s. 5–40.

Elity polskie o wolności i niezależności Ukrainy : od polskiego do ukraińskiego Sierpnia, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2010, t. 11-12, s. 65–114.

Współczesne stosunki polsko-ukraińskie widziane przez pryzmat “Ogniem i Mieczem” H. Sienkiewicza w adaptacji filmowej Jerzego Hoffmana, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2010, t. 11-12, s. 133–143.

Językowe, religijne, ekonomiczne i militarne środki ekspansji państwa moskiewskiego na ukrainę : od zniszczenia Kijowa przez Andrzeja Bogulubskiego poprzez wojnę cara Piotra I z hetmanem Mazepą do rosyjskiej okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska, "Studia Politologica Ucraino-Polona" 2016, t. 6, s. 43–60

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Inspiracje antyczne w dziele Tarasa Szewczenki, [w:] Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. R. Łużny, Z. Niedziela, Wrocław 1992.

Dialog Ukrainy z zachodem, [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów :  sympozjum w Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997.

Hryhorija Skorowody rozumienie Chrystusa jako idealnego - “prawdziwego człowieka”, [w:] Słowianie wschodni : duchowość, mentalność, kultura : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków 1997.

Kraków miejscem współistnienia kultury Zachodu i Wschodu, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000.

Idea świętych Cyryla i Metodego w dziele kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu i w encyklice “Slavorum Apostoli” Jana Pawła II, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000.

U źródeł chrześcijańskich świąt i świętych na Ukrainie, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

Krzyż w życiu duchowym Ukraińców XI-XX wieku, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

Obraz Przenajświętszej Bogarodzicy jako Matki Miłosierdzia w życiu duchowym Ukrainy XI-XX w. i w papieskich posłaniach Jana Pawła II do Ukraińców, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

“I znów z grobu zajaśniało nam cudowne Słońce prawdy” Ukraińska Jutrznia Wielkanocna, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, red. W. Mokry, Kraków 2001.

Problem funkcjonowania cerkwi na Ukrainie w latach 1991-2001, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002.

Poetycka, malarska i muzyczna wrażliwość Tarasa Szewczenki (w oparciu o rosyjskojęzyczną spuściznę poety-malarza), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich : księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, J. Kapuścik, Kraków 2002.

Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy XX wieku, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002.

Wątek ukraiński w życiu i badaniach naukowych J. Janowa, W. Jakubowskiego i R. Łużnego oraz ich poprzedników, nauczycieli i współpracowników w Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003.

Dzieje, problemy i perspektywy rozwoju literaturoznawstwa ukraińskiego, [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek, Kraków 2004.

Polacy i Ukraińcy, [w:] II Krakowskie Spotkanie Ekumeniczne “Abyśmy byli jedno” : Kraków, 1-2 czerwca 2002 r., red. Ł. Kamykowski, K. Rabsztyn, M. Winiarska, Kraków 2004.

Dzieje narodu i państwa ukraińskiego we współczesnej historiografii, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007.

Aleksander Hercen wobec kulturalnego odrodzenia Ukrainy i jej dążeń niepodległościowych do roku 1863, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi, red. K. Duda, vol. 2, Kraków 2008.

Integracja sztuk w bizantyńsko-ukraińskiej liturgii Słowa, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008.

Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010.

Ruś-Ukraina w wykładach Tadeusza Stanisława Grabowskiego : “Rosja jako ”opiekunka“ Słowian”, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe : w dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, red. D. Piwowarska, E. Korpała-Kirszak, Kraków 2010.

 “За біль біліша” Україна Василя Стуса, [w:] ...Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy, Kraków 2011.

Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cyryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan : rozważania historyczno-kulturowe, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku : historia - religia - kultura - polityka, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012.

Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI-XV w., [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014.

Carskie, sowieckie i postsowieckie sposoby rusyfikacji języka i kultury ukraińskiej, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015.

Rola poety i zadania literatur narodowych w rozumieniu ukraińskich i rosyjskich pisarzy dwujęzycznego dzieciństwa epoki romantyzmu, [w:] Rosyjskie dzieciństwo, red. K. Duda, A. Dudek, Kraków 2015.

Monografie:

Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia-Teologia-Mistyka, Kraków 2010, s.254.

Redakcja (współredakcja) monografii:

Polsko-ukraińskie studia europejskiego prawa prywatnego, nr.1, Kraków – Lwów 2004.

Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія, red. В. Пилипович, Д. Пилипович, 
Перемишль 2005, 

Катихисіс або бароковий душпастирський сад, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2007, s. 520.

Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczneStudia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Kraków 2020, s. 300.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

Творчість Григорія Сковороди на фоні німецького містицизму Ангела Сілезія (1624-1677) [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000, s. 119-125.

Symbol w interpretacji Hryhorija Skoworody [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003, s. 95-105.

Епітафія в українській бароковій літературі [w:] Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2005, с. 19-54.

Znaczenie starożytnych filozofów greckich i rzymskich w dziele H. Skoworody [w:] Studia Politologiczne T. II, Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, Olsztyn 2006, s. 127-135.

Катихисіс єп. Інокентія Винницького в богословському контексті епохи [w:] Катихисіс або бароковий душпастирський сад, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2007, с. 25-113.

Катихисисіс biskupa przemyskiego Innocentego Wynnyckiego w duchowym kontekście epoki [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 117-127.

Пам'ять і безсмертя. Стемми і префації в українській духовній культурі перемиської єпархії XVII-XVIII ст. [w:] Барокові стемми &префації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII століть, ред. В. Пилипович, Перемишль 2012, с. 5-57.

Literacki obraz wojny i wysiedleń w ukraińskim dyskursie tożsamościowym w Polsce po 1945 r. [w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 293-307.

Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, 211-223.

Rękopiśmienny modlitewnik Mychajły Łewyckiego 1836 roku [w:] O miejsce książki w historii sztuki. Cz. II, Państwo i Kościół w rocznicę chrztu Polski, red. A. Gronek, Kraków 2019, s. 167-183.

Na pograniczu kultur. Literatura okolicznościowa XVIII w. na ziemi przemyskiej, [w:] Język, kultury i literatury słowiańskie wobec czasu swego historycznego, Zielona Góra 2020, s.207-218.

Artykuły w czasopismach:

Префація Варлаама Шептицького до унівського Акафісника із 1678 року з присвятою митрополитові Антонію Винницькому, "Перемиські Архиєпархіяльні Відомості", ч.8, Перемишль 2009, с. 85-129.

Діалогічна зустріч культур: рукописний молитовник Михайла Левицького 1836 року, "Калофонія", ч. 9, Львів 2018, с. 245-265.

Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła „Катихисіс альбо наука християнская”, "Slavica Wratislaviensia" CLXVIII, Wrocław 2019, s.77-87.

Hasła słownikowe i encyklopedyczne:

Hasła dotyczące literatury ukraińskiej (ok. 120 haseł), Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2008.

Tłumaczenia:

Melecjusz Smotrycki, Kazanie na Niedzielę po Narodzeniu Pańskim [w:] Kazania Bożonarodzeniowe, red A. Jungiewicz, K. Panuś, wyd. UNUM, Kraków 2019, s. 269-274.

Monografie:

Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku, Poznań 2022. 

Chernobyl Liquidators. The Unknown Story. With the Testimony of the President of Latvia, Berlin 2020.

Zona. Opowieść o radioaktywnym świecie, Będzin 2020.

Likwidatorzy Czarnobyla : Nieznane Historie, Warszawa 2019.

Ruś Orientalna : Państwo Kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych, Kraków 2016.

Czarnobyl : Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy, Kraków 2014.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

Ekonomia i polityka na Ukrainie po 1991 roku wobec zagrożeń eksploatacji Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, "Bezpieczeństwo" 2018, nr 2 (31), s. 135–147. https://btip.ka.edu.pl/pdf/2018-2/btip2018-2-sekula.pd

 

Ukraińskie organizacje i partie polityczne w Drugiej Rzeczypospolitej (do 1926 roku), "Nowa Ukraina" 2006, nr 2 (2006), s. 21–36. http://www.nowaukraina.org/nu_02_2006/nu2-2006-full.pdf.
 

Fanatyczni mieszkańcy Czarnobyla? Wielokulturowy obraz XIX-wiecznego miasta w tekstach Ławrientija Pochiliewicza i Konstantina Paustowskiego, "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne" 2021, vol 7, no 2, s. 93-104. journals.umcs.pl/we/article/view/12356/pdf

 

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Wpływ katastrofy czarnobylskiej na proces kształtowania ukraińskiej opozycji antykomunistycznej w Związku Sowieckim, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Kraków 2020, s. 207-222.

Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w Europie Wschodniej wobec polityki rosyjskiej i rywalizacji mocarstw, [w:] Wielowymiarowy charakter
bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej,
red. M. Banasik, A. Rogozińska, Warszawa 2020, s. 123-140.

Chernobyl’s Heritage in the Socio-Cultural and Natural Space of Polesie Region in the Ukraine and the The Chernobyl Zone of Alienation, [w:] Dziedzictwo Kulturowe W Regionach Europejskich : Odkrywanie, Ochrona I (re)interpretacja, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, Studia Nad Dziedzictwem I Pamięcią Kulturową, Kraków 2019, s. 205-222.

 

Bezpieczeństwo jądrowe Europy Wschodniej wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI Wieku, red. B. Piskorska, A. Magdalena Zaręba, Lublin 2018, s. 201-212.

 

Mychajło Hruszewski o roli języka w życiu ukraińskiego narodu, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : Kultura, Nauka, Oświata, Religia, Społeczeństwo, Polityka, red. W. Mokry, Biblioteka Fundacji Św. Włodzimierza; T. 25, Kraków 2015, s. 515-520.

 

Wpływ Projektów Realizowanych W Strefie Alienacji Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej Na Zwiększanie Bezpieczeństwa Radiologicznego Na Ukrainie, [w:] Problemy Bezpieczeństwa Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2016, s. 193-209.

 

Związki Gdańska z Rusią Kijowską we wczesnym średniowieczu, [w:] Dziedzictwo Świętego Włodzimierza : Zbiór Studiów, red. T. Stegner, Sopot 2016, s. 45-59.

 

Ядерная Политика И Энергетическая Безопасность Украины В 1991-2015 Гг., [w:] Украинский Вопрос : Безопасность, Экономика, Общество, red. T. Stępniewski, A. Szabaciuk, Lublin 2017, s. 143-170.

 

Ukraińscy liderzy polityczni wobec traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, [w:] Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń : Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, red. M. Hartliński, Forum Politologiczne, T. 21, Olsztyn 2017, s. 289-306.

Wywiady:

V. Zatlers, Valdis Zatlers : kiedy przyjechałem do Zony, zaczął się koszmar, Licznik Geigera 2019. Z Valdisem Zatlersem, prezydentem Łotwy w latach 2007-2011 rozmawia Paweł Sekuła.

Monografie:

Między eugeniką i swastyką : ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych, Częstochowa 2018.

Ukraińska geopolityka : wybór tekstów źródłowych, Częstochowa 2017.

Perspektywa dialogu polsko - ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury" w latach 1947, Kraków 2010.

Artykuły w czasopismach: 

Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie, "Ante Portas" 1 (6), 2016, s. 109-118.

Dmytro Doncow. Publicysta nieznany, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 22, 2012, s. 68-83.

Ukraina w myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, „Między Sąsiadami" IX, 1999, s. 197-207.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Ukraina jako pole gry światowych mocarstw z perspektywy polskiego bezpieczeństwa narodowego, [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. Magdalena Zaręba, Lublin 2018, s. 225-137.

Język oraz jego rola w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w opinii powojennej emigracji ukraińskiej, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 151-158.

Redaktor pisma "Сучаснісmь" Roman Rachmannyj i jego rola w zachowaniu tożsamości ukraińskiej, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 257-283.