Przejdź do głównej treści

Kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

stanowisko: adiunkt
e-mail: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ

kursy i dyżur: USOS

 

 

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Magister filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997).

Funkcje:

2012-2013 - członek Wydziałowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych

2013 – 2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji

2019-2020 – kierownik Katedry Ukrainoznawstwa UJ

2020-2021- p.o. kierownika Katedry Ukrainoznawstwa UJ

Od lipca 2021 r. kierownik Zakładu Studiów Polsko- Ukraińskich

Zainteresowania badawcze:

- historia Kościoła,

- dzieje metropolii kijowskiej w państwie polsko-litewskim,

- wielonarodowa i wielojęzyczna spuścizna kulturalna pierwszej Rzeczypospolitej,

- kultura Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,

- relacje państwo-Kościół.

- dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego

Kierownik grantu:

- Narodowe Centrum Nauki (OPUS), projekt badawczy pt. Kapłan w ruskich naukach dla duchowieństwa w metropolii kijowskiej (Rzeczpospolita XVI-XVII w.) - 2015-2017.

Uczestnik grantu:

- Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości zrealizowany w Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2013-2017 pod opieką naukową prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej.
- Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.
- Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo - Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego (1720 – 2020), realizowany przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie pod kierownictwem dr hab. Przemysława Nowakowskiego prof. UJPII.

Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w kadencji 2019-2022.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (naukowa w 2018 roku).

więcej o

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ

stanowisko: prof. UJ
email: agnieszka.gronek@uj.edu.pl
profil: Academia
profil: Google Scholar
profil: Nauka Polska
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki; stopień nadany 18 marca 2016 roku uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej”, Kraków 2015. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; stopień nadany na podstawie pracy doktorskiej pt. „Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie ukraińskim w wiekach XVI-XIX”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Różyckiej-Bryzek, obronionej 21 listopada 2003 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister historii sztuki; dyplom uzyskany w 1997 roku w Instytucie Historii Sztuki, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister historii; dyplom uzyskany w 1993 roku w Instytucie Historii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Funkcje:

Członek Komisji ds. Kadrowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UK

Członek Komisji ds. Nagród Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historii Sztuki

Członek Rady Naukowej Okręgowego Muzeum w Nowym Sączu

Ekspert ds. historii sztuki w Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa

Zainteresowania badawcze:

obszar: Rzeczpospolita, Ruś, Bałkany
okres: nowożytność, współczesność

Tematy:

- sztuka Kościoła wschodniego

- okcydentalizacja i latynizacja sztuki cerkiewnej

- malarstwo ikonowe, grafika cerkiewna, sztuka cyrylicznej książki drukowanej

- cerkiewne malarstwo monumentalne

- dziedzictwo materialne polsko-ukraińskiego pogranicza

- dziedzictwo Kościoła wschodniego Rzeczpospolitej Obojga Narodów

- dziedzictwo materialne Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny

więcej o

dr Joanna Bobula

stanowisko: adiunkt
e-mail: j.bobula@uj.edu.pl
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UJ, 2009), Absolwentka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Studiów Regionalnych UJ (2008), Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej  Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Stypendystka MEN – Nacionalnyj Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina, 2002).

Zainteresowania badawcze:

historia i kultura polityczna Ukrainy Sowieckiej

sztuka teatralna Ukrainy XX i XXI wieku

problemy pogranicza kultur

stosunki ukraińsko – żydowskie

 

więcej o

dr Halina Czuba

stanowisko: starszy wykładowca
e-mail: halyna.chuba@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: Repozytorium UJ
kury i dyzury: USOS

 

 

Doktor nauk humanistycznych, nadany na podstawie rozprawy doktorskiej „Język oraz tekstologia ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy kaznodziejskich XVI-XVII wieku”, Lwów 1998. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, specjalność język ukraiński. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2002), Szkoła Trenerów Meritum (2017).

Funkcje:

Koordynator programu Erasmus+ w Katedrze Ukrainoznawstwa

Opiekun programu profesorów wizytujących w Katedrze Ukrainoznawstwa

Koordynator współpracy z partnerami z otoczenia społecznego: MPKU, MIK

Zainteresowania naukowe:

Wielojęzyczność, wielokulturowość, polityka językowa w Europie, polityka językowa na Ukrainie 

mniejszości narodowe na Ukrainie, Polacy na Ukrainie 

komunikacja międzykulturowa 

kaznodziejstwo ruskie XVI-XVII wieku, ewangeliarze kaznodziejskie XVI-XVII wieku

więcej o

dr Agnieszka Hawrot

stanowisko: starszy wykładowca
e-mail: agnieszka.hawrot@uj.edu.pl 
profil:  Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2010), studia magisterskie: filologia ukraińska (Uniwersytet Jagielloński, 2003), studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Jagiellońskio 2019).

Zainteresowania naukowe:

Kultura Huculszczyzny

Ukraiński folklor, szczególnie huculski

Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

więcej o

dr Rafał Kęsek

Stanowisko: adiunkt
e-mail: rafal.kesek@uj.edu.pl 
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Academia
profil: Repozytorium UJ 
kursy i dyżury: USOS

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (WSMiP UJ – 2005). Tytuł rozprawy doktorskiej: "Między konfliktem i dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997-2004".

Funkcje:

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na okres kadencji 2020 – 2024

Członek Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024

Zainteresowania naukowe:

Polityka zagraniczna Ukrainy. 

Współczesne relacje ukraińsko – rosyjskie.

Stosunki Ukraina – Unia Europejska i Ukraina - NATO

Przemiany społeczno – polityczne i gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku 

Elity regionalne i samorząd terytorialny w Ukrainie.

Granty i staże zagraniczne:

2005 - Współkoordynator grantu w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie:

Tytuł projektu: Mechanizmy kontroli i audytu w administracji publicznej - polskie doświadczenia.

2006 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:

Tytuł projektu: Co oznacza członkostwo w NATO? Polskie doświadczenia w procesie integracji euroatlantyckiej.

2007 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:

Tytuł projektu: Usuwania barier wzrostu i ochrona praw inwestorów na Ukrainie.

2007 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:

Tytuł projektu: Bliższa Europa – warsztaty polsko – ukraińskie.

2015/2016 – Współkoordynator grantu w ramach programu NATO Science for Peace and Security:

Tytuł projektu (ref.no.: 984985): Addressing Security Risks at the Ukranian Border through Best Practices on Good Governance -  Sources and Counter Measure.

Czerwiec 2017 – Staż dydaktyczny (w ramach programu Erasmus+) – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Kwiecień 2018 – Staż naukowy – Narodowy Instytut Studiów Strategicznych w Kijowie:

Tytuł projektu naukowego: Partie oraz ruchy eurosceptyczne i antyzachodnie w Ukrainie po 2014 roku.

Listopad 2019 – Staż naukowo – dydaktyczny (w ramach programu zintegrUJ) – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

 

więcej o

Stanowisko: adiunkt
e-mail: o.kich-maslej@uj.edu.pl
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 


Doktor nauk humanistycznych, w zakresie literaturoznawstwa. Tytuł rozprawy doktorskiej Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX wieku. Zdziechowski, Łepki, Feldman, Kraków 2009. Akademia Dziedzictwa - studia podyplomowe w Uniwersytecie  Ekonomicznym organizowane przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Funkcje:

Sekretarz  czasopisma naukowego „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne”,

Członkini zespołu koordynującego w Grupie ds. (Nie)Zapomnianych Cmentarzy,

Ekspertka Komisji Konserwatorskiej do spraw Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Cerkiewnej Archidiecezji Warszawsko-Przemyskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce,

Przewodnicząca Koła Naukowego „Wernyhora” polsko-ukraińskich studiów w KU.

Zainteresowania naukowe:

Dziedzictwo religijno-kulturowe i historyczne polsko-ukraińskiego pogranicza;

Cmentarze – inwentaryzacja, katalogowanie, sytuacja prawna, odczytywanie cyrylicznych inskrypcji;

Historia ukraińskich towarzystw społeczno-kulturalnych.

więcej o

dr Anna Michałko

stanowisko: starszy wykładowca
e-mail: anna.michalko@uj.edu.pl
profil:  Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 
 
Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012); stopień nadany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Obraz rodziny w ukraińskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu”, Kraków 2014. Magister filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Jagielloński, 2019).  
 
Funkcje:
 

2013 - 2014 – sekretarz Związku Ukraińców w Polsce oddział w Krakowie

2016 - 2018 – opiekun Koła Naukowego Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”

Zainteresowania badawcze:
 

- kultura i piśmiennictwo ukraińskie epoki romantyzmu

- obrzędowo-zwyczajowa ukraińska tradycja ustna

- ukraińska sztuka dekoracyjna, symbolika haftu artystycznego 

- nauczanie Ojców Cerkwi

- pojęcie małej ojczyzny

- życie kulturalne i duchowe ukraińskich Parafii Greckokatolickich w woj. zachodniopomorskim 

- fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego 

- socjokulturowe aspekty w komunikacji

- nauczanie języka ukraińskiego oraz polskiego jako obcego 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe (Nagroda zespołowa III stopnia 2015).
więcej o

dr Denys Pilipowicz

stanowisko: adiunkt
e-mail: denys.pilipowicz@uj.edu.pl
profil:  Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ (2007). Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska UJ (1999). Współpracownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ w latach 2000-2004.

Funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2005-2015

Wydziałowy Konsultant ds. wdrożenia KRK 2011

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry B 2012-2020

Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. jakości kształcenia 2009-2020

Zainteresowania badawcze:

Historia filozofii ukraińskiej

Kultura duchowa pogranicza polsko – ukraińskiego (ziemia Przemyska)

Historia literatury XVII-XVIII w.

Literatura jako medium pamięci kulturowej

Uczestnik grantu:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.
Nagrody Rektora UJ za działalność naukową (2011) oraz organizacyjną (2016, 2018).

 

więcej o

dr Paweł Sekuła

stanowisko: adiunkt
email: pawel.sekula@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: Academia
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

Doktor nauk humanistycznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2007). Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Historycznym UJ (2005).

Funkcje:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Członek Wydziałowego Zespołu Egzaminacyjnego dla cudzoziemców

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich dla obywateli polskich

Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji (2016)

Zainteresowania badawcze:

Katastrofa w Czarnobylu

Czarnobylska Strefa Alienacji

Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933

Historia ZSRR

Organizacje radykalne i ekstremistyczne w Europie Wschodniej

Media:

TVP Historia
radio Plus (2019)
radio TOK FM
Radio Dla Ciebie
Polskie Radio
radio Plus (2021)
Licznik Geigera
Papaya.Rocks
gazeta.pl
dziennik.pl

więcej o

dr Michał Siudak

stanowisko: adiunkt
email: michal.siudak@uj.edu.pl 
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

 

Absolwent filologii ukraińskiej (1998). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, redaktor portalu geopolityka.net, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Funkcje:

Koordynator i opiekun praktyk studenckich

Zainteresowania badawcze:

Stosunki polsko - ukraińskie

Historia ukraińskiej i rosyjskiej myśli geopolitycznej i geostrategicznej

Ukraińska emigracja polityczna XX wieku

Polska geopolityka i geostrategia w obszarze ULB

Współczesna emigracja z Ukrainy z perspektywy bezpieczeństwa narodowego RP

 

więcej o