OBRONY

Od roku akademickiego 2014/2015 wszyscy studenci Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich zobowiązani są do przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych:

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

WYMOGI NIEZBĘDNE DO DOPUSZCZENIA DO OBRONY DYPLOMOWEJ:

  1. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów) oraz o zaliczeniu szkolenia BHP.
  2. Przesłanie drogą mailową do sekretariatu Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, następujących danych dotyczących pracy (po akceptacji promotora):

 

  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko autora pracy
  • dane promotora
  • dane recenzenta

Wprowadzenia pracy do systemu AP https://www.ap.uj.edu.pl​ (do ostatecznej akceptacji przez promotora), należy dokonać najpóźniej na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ  W SEKRETARIACIE ZAKŁADU STUDIÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH PRZYNAJMNIEJ 10 DNI PRZED TERMINEM OBRONY (ale nie później niż do 30 września):

  1. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości)

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

   otrzymuje:​
a) dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim,​
b) na wniosek – odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim;​
   Za wydanie dokumentów, o których mowa w ppkt 1, uiszcza opłatę w wysokości:​
a) za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,​
b) za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim – 40 zł.​

WNIOSEK dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Nowy wzór wniosku - Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2019/2020, oraz który wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

2. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów -60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na inne języki – 40 zł). Indywidualny numer konta do wpłaty za dyplom każdy student otrzymuje w sekretariacie oraz dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności.

3. Oświadczenie dotyczące pracy z systemu AP

Każdy z absolwentów może  wypełnić formularz (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów UJ), dostępny po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie

Wymagania dotyczące formatowania pracy

Marginesy: lewy –3,5,prawy,górny i dolny–2,5

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt

Interlinia 1,5

Przypisy: system klasyczny lub system harvardzki – jednolity w całej pracy

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Zasady przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunku studia polsko-ukraińskie od roku akademickiego 2019/2020 dla studiów II stopnia

1. W trakcie egzaminu dyplomowego komisja egzaminacyjna zadaje trzy pytania. 

2. Pierwsze pytanie dotyczy zagadnień poruszanych w przedstawionej pracy dyplomowej.  

3. Drugie pytanie jest losowane z listy pytań ogólnych. 

4. Trzecie pytanie jest losowane z listy pytań dla ścieżki polskiej lub ukraińskiej w zależności od trybu studiów wybranych przez studenta.

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO I LICENCJACKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 DLA KIERUNKU STUDIÓW: STUDIA POLSKO - UKRAIŃSKIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAMKNIĘCIA KONT BIBLIOTECZNYCH

Przypominamy o konieczności zamknięcia kont Bibliotecznych. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (12 663 27 88)  lub mailowy (bibliotekawsmip@uj.edu.pl ). 

W treści maila prosimy o podanie: 

  • Imienia oraz nazwiska:
  • Kierunku studiów 
  • Numeru legitymacji (pod kodem kresowym)