Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W jednostce prowadzone są badania interdyscyplinarne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, integrujące wiele dyscyplin, a wśród nich nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię, historię, nauki o sztuce, religioznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie.

W sferze działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich koncentrujemy się na kwestiach dialogu międzykulturowego, procesów etnicznych i tożsamościowych w przeszłości i we współczesnym świecie, społeczno-politycznych przemianach w Europie.

Główne kierunki badań:

1) Stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie historycznej i współcześnie;

2) Kultura cerkiewna w Europie;

3) Dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego: inwentaryzacja, badania i ochrona zabytków;

4) Komunikacja międzykulturowa (teoria i praktyka), problem adaptacji migrantów (procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe);

5) Wielokulturowość, wielojęzyczność oraz polityka językowa w Europie oraz w Ukrainie;

6) Studia postkolonialne i posttotalitarne nad kulturą i społeczeństwem przestrzeni postsowieckiej. Polska i Ukraina w procesie tranzycji społeczno-politycznej;

7) Współczesne stosunki polsko-ukraińskie w kontekście integracji europejskiej, euroatlantyckiej Polski i Ukrainy. Polityka wschodnia Rzeczypospolitej. Polityka zagraniczna Ukrainy.