Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Michała Siudaka

Monografie

  • Między eugeniką i swastyką. Ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych, Częstochowa 2018
  • Ukraińska geopolityka. Wybór tekstów źródłowych, Częstochowa 2017
  • Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury" w latach 1947, Kraków 2010

Artykuły w czasopismach

  • Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie, „Ante Portas" 1 (6), 2016, s. 109-118
  • Dmytro Doncow. Publicysta nieznany, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 22, 2012, s. 68-83
  • Ukraina w myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, „Między Sąsiadami" IX, 1999, s. 197-207

Rozdziały w tomach zbiorowych

  • Ukraina jako pole gry światowych mocarstw z perspektywy polskiego bezpieczeństwa narodowego, [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. Magdalena Zaręba, Lublin 2018, s. 225-137
  • Język oraz jego rola w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w opinii powojennej emigracji ukraińskiej, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków : kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 151-158
  • Redaktor pisma "Сучаснісmь" Roman Rachmannyj i jego rola w zachowaniu tożsamości ukraińskiej, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 257-283