Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

01. 09. 2022, godz. 12.00, sala 145, 3 rok lic. Wzajemne dziedzictwo

02. 09. 2022, godz. 12.00, sala 145, 3 rok lic. Sztuka awangardowa

lub

14. 09. 2022, godz. 12.00, sala 145, 3 rok lic. Wzajemne dziedzictwo

15. 09. 2022, godz. 12.00, sala 145, 3 rok lic. Sztuka awangardowa

 

Dyżury dr Anny Michałko w sesji poprawkowej będą odbywać się w formie online na platformie MT

DYŻURY

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 r.

w sprawie: organizacji semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób stacjonarny z elementami kształcenia zdalnego. Listy zajęć prowadzonych w trybie zdalnym dla poszczególnych kierunków studiów będą dostępne na stronach internetowych jednostek WSMiP UJ.

Od 25 lutego do 13 marca 2022 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia w trybie stacjonarnym rozpoczną się 14 marca 2022 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

ZAJĘCIA ONLINE ZAKŁAD STUDIÓW POLSKO – UKRAIŃSKICH SEMESTR LETNI 2021/2022

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 r.

w sprawie: organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

Zimowa sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowana zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem. Co do zasady, zaliczenia i egzaminy odbywać się będą w trybie zdalnym przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych elementów opisanych w sylabusie. Wyjątkiem są sytuacje, w których przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w trybie stacjonarnym jest niezbędne dla realizacji efektów uczenia się lub niemożliwe jest przeprowadzenie ich w trybie zdalnym. Decyzję w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w trybie stacjonarnym podejmuje zastępca dyrektora ds. dydaktycznych lub kierownik kierunku na wniosek prowadzącego i po konsultacji ze studentami uczestniczącymi w danym kursie.

Egzaminy i zaliczenia zdalne odbywają się z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146511559/zarz_131_2020.pdf

List DziekanaWydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dra hab. Pawła Laidlera, prof. UJ do studentów zagrnicznych Wydziału.

Szanowni Państwo,
w załącznikuzamieszczono Komunikat Dziekana z 24 września w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

KOMUNIKAT

PREZENTACJA JCJ DOTYCZĄCA LEKTORATÓW

PRZEDMIOTY PROWADZONE ONLINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022